ต่ อให้คุณมีเ งิ น ล้นฟ้าถ้าอย ากให้ลูกได้ดี ก็ต้องเลี้ยงลูกติ ดดิน

พ่อแม่หลายท่านแน่นอนว่าเคยผ่ านความ ย ากลำ บากมาอยู่ไม่น้อยกว่าจะมีวันนี้ คนเคยลำ บากมาก่อนหลายคนพย าย าม

เลี้ยงลูกให้สบายที่สุด อย ากได้อะไรก็ต้องได้ต้องมีมากว่าเพื่อนวัยเดียวกัน เพื่อนมีกระเป๋าใหม่ต้องมีใหม่กว่าเพื่อนอย ากินอะไร

ก็ต้องได้กิน เลี้ยงลูกแบบเทวดา ด้วยความคิดผิ ด ที่ว่า ไม่อย ากให้ลูกลำ บากเหมือนเราตอน เ ด็ กเมื่อคุณเลี้ยงลูกแบบ

ไ ข่ในหินเช่นนี้ ลูกของคุณเองนั่นแหละที่จะทุ กข์ใจมากที่สุด จ นตอนนี้มีโ ร ค ใหม่บัญญัติขึ้นนั่นคือ โ ร ค ไม่รู้จักความลำ บาก

โ ร คใหม่ที่เกิດขึ้นกับเ ด็ กในปัจจุบันโดยเกิດจากพ่อแม่ไม่สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกตั้งแต่ยังเล็ก ไม่ได้ให้ลูกออกไปเผชิญโลกของ

ความจริงที่ว่า ในชีวิตคนเราจะร ว ยหรือจ น ทุ กคนก็ต้องพบกับความลำบ ากกันทั้งนั้น ไม่มีหรอกคนที่จะสบายไปตลอดชีวิตพ่อแม่

บางคน ไม่กล้าใช้ลูก ไม่กล้าให้ลูกทำอะไรด้วยตัวเอง ลูกมีหน้าที่เรียนหนังสือเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วในสังคมปัจจุบันเรียน

เก่งอย่ างเดียวมันไม่เพียงพอในการดำเนินชีวิต ยกตัวอย่ างคุณพ่อท่านหนึ่งที่ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักความลำ บาก ไม่เคยห่ างอก

พ่อแม่เ ล ย มีหน้าที่เรียนอย่ างเดียวคุณพ่อท่านนี้ส่งลูกไปเรียนมหาวิทย าลัยชื่อดังในเมืองหลวง อยู่ในคอนโดหรู ค่าเช่า ค่ากิน

ค่าอยู่ พ่อออกให้ทั้งหมด แม้ทางบ้านฐานะจะไม่ค่อยดี แต่คุณพ่อท่านนี้ก็ยอมเพื่อไม่อย ากให้ลูกลำ บาก เมื่อลูกโทรมาหาครั้งใด

คำแรกที่ได้ยินคือขอเ งินเพิ่ม เงินไม่พอ ต้องทำกิจก รรม ซึ่งคุณพ่อท่านนี้ก็ส่งเงินให้อยู่ร่ำไป ลูกอย ากได้ก็ซื้อให้หมด แม้แต่ร ถยนต์

ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ จ นในที่สุดความจริงก็เปิดเผยว่าที่ ลูกมาขอเ งินเพิ่มในทุ กเดือนนั้นไม่ได้เอาไปจ่ายค่าหน่วยกิจหรือค่ากิจกรร มที่

บอกพ่อ แต่เอาไปสำมะเท เ ม า ตาม ผั บ บ า ร์ คนเป็นพ่อเ สียใจอย่ างยิ่ง ได้แต่โ ท ษตนเองที่ ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักความ

ลำ บาก ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักหาเ งินเอง มีอะไรก็ประเคนให้ตั้งแต่เล็กจ นโต จ นบ่มเพาะนิ สั ยแ ย่ หลายอย่ าง ทั้งนี้จึงขอเป็นกระบอก

เ สียงเ ตื อนคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทั้งหลายว่า แม้คุณจะร วยล้นฟ้ามาจากไหนก็ขอให้เลี้ยงลูกแบบสมถะ เรียบง่าย และสอนให้เขาผิ ด

หวัง ให้รู้จักความลำ บากบ้างลูกของคุณจะได้เติบโตอย่ างเข้มแข็งและเป็นกำลังที่ดีของประเทศชาติต่อไปค่ะ

ที่มา bitcoretech