วิธีขอขมาเทวดาประจำตัว ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง

ด้วยคว ามเชื่ටทางศาสนาพุทธแล้วทุกคนนั้น

ก็จะมีเทวดาประจำตัวฉันนั้นในบางครั้ง

หากเราทำผิดอะไรเราก็ควรทำการขอขมา

เทวดาประจำตัวด้วยโดยในวันนี้เรา

ก็จะมาบอกวิธีการบูชาที่ถูกต้องซึ่ง

บอกเลยว่าจะสามารถส่งผลให้ชีวิต

คุณนั้นพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองได้

โดยสามารถทำได้หลังที่ตักบาตร

ถวายสังฆทานเป็นต้นโดยการเตรียมน้ำสะอาดไว้ 1 ขวด

และนำมาจรดบริเวณคิ้วจากนั้นก็กล่าว

คำอ ธิษฐ านและตั้งจิตใจและพูดคำต่อไปนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญ พระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์

โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานั

ง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ

แก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ที่รั กษ าตัวข้าพเจ้า

ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไป

กับ พระแม่ธรณีพระแม่คงคา โปรดมาเป็น

ทิพย์พ ย า น ขออานิสงค์ผลบุญกุศล อันใดที่ข้าพเจ้า

ชื่อ.สกุล. ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมด ทั้งปวง

ข้าพเจ้าขออุทิศให้ กับเทวดา ทั้งหลายทั้งปวง

ของข้าพเจ้า อยู่ ณปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้า

พ้นจาก ความทุ กข์ เ รื่ อ งที่ประสบปัญหา

ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใดภพใด ก็ตาม

ทั้งระลึกได้ก็ดี และ ระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่

ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับ กุศล

ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย

อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว

ทุกท่านทุกตัวทุกตน ทุกภพทุกภูมิ

ขออานิสงค์ผลบุญ ดังกล่าวนี้โปรดกลายเป็น

โภคทรัพย์ ตามที่ท่านปราถนาทุกประการ

ตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ สาธุสาธุ

หมายเหตุ

การกรวดน้ำลงดินกุศลนั้นเรียกว่าการกวาดแห้ง

ซึ่งใช้เพียง กะนิทานจิตสำหรับ

ผู้ที่มีบารมียังไม่มากพอ

การขอฝากพระบารมีของพระแม่คงคาพระแม่ธรณี

นะถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก

ซึ่งระหว่างการท่องนั้นคำกรวดน้ำดำโดนให้เทน้ำ

ลงดินตลอดจนจบคำกรวดน้ำไม่ว่าน้ำจะไหลน้อย

หรือมากเพียงใดก็ต้องหมดพร้อมกันกับคำพูด

สุดท้ายต้องไม่หลงเหลือจากขวดอย่างเด็ดข า ด

ขอบคุณแหล่งที่มา : verrysmilejung.com