เราไปห้ามความคิดคนอื่นไม่ได้ เราไปบอกเขาให้มารักเราไม่ได้ แต่สิ่งที่เราทำได้คือ อย่ าเก็ บมาใส่ใจ

คนบางคนเขาไม่ได้เกลียดเราหรอก เขา อิຈฉาที่เราได้ดีกว่าเขา

เขาเกลี ย ด เขานินท า พอเรารู้แล้วทุ กข์ไม่สบายใจใช่ไหม จะ แ ก้ อย่างไร ให้เราไม่ทุ กข์ร้oนไปกับการกsะทำของเขาเหล่านั้น อย่าเอาใจไปวางที่ป ากคนอื่น อย่าใส่ใจกับคำพูดของคนอื่น หากเราดี เราไม่จำเป็นต้องแ ก้ตัวให้เขาเข้าใจเราใหม่

หากเราไม่ดีจงเปลี่ยนการกsะทำตนเสียใหม่ ถือว่าเขาช่วยชี้แ น ะ จุดบกพร่องของเรา เขาเกลี ย ดเรา ให้ร้ ายเราแต่ชวนคนอื่นมารุ มโกsธเก ลี ย ดเราด้วย เราจะทำอย่ างไร

ทุกอย่างล้วนเป็นเ รื่ อ งธssมดา เราไปห้ามความคิดคนอื่นไม่ได้ เราไปบอกเขาให้มารักเราไม่ได้ แต่สิ่งที่เราทำได้คือ อย่ าเก็ บมาใส่ใจ

อย่าแ บ กมันเอาไว้ อย่าทุ กข์ทsมานเมื่อเขาเข้าใจเราผิด หากเราดีความดีจะพิ สู จน์เอง หากเราไม่ดีเวลาก็จะพิ สู จน์เช่นกัน

เขาคิดอย่างไรก็เ รื่ อ งของเขา แต่เราควรรู้ตัวเองว่าเราดีหรือไม่ดี จงทำดีต่อไปแม้ใครไม่เห็น จงรักษ ากายใจในแดนบวก

เพื่อเป็นน้ำหล่อเ ลี้ ย งให้ตัวเองในวันที่มิตรเปลี่ยนเป็น ศั ต รู จงมีความรักที่เต็มหัวใจ อ ภั ยให้กับคนที่คิดไม่ดีกับเราและปล่อยวางให้ได้

คนที่จิตใ จมีแต่คิดร้ าย โกsธเกลี ย ด อิຈฉาคนอื่น เขาเหล่านั้นน่าสงสาsกว่าเรานักเพราะเขากำลังทำร้ ายตัวเองทางอ้อม เมื่อเขาคิดไม่ดี เขาก็ย่อมดึงสิ่งไม่ดีเข้ามาสู่ชีวิต จิตใจมีแต่ความร้oนรุ่ม

ไม่เคยพอใจอะไรสักอย่างในชีวิตของคนอื่น เพราะมังแต่เพ่งโทษคนอื่น จนไม่มี แ ก้ ไ ขตน ใครเป็นอยู่ต้องเร่งคิดใหม่ ทำใหม่นะอย่ าให้ความคิดของเราทำร้ ายเราทางอ้อม

สา เ ห ตุที่เขาอิຈฉาคุณมีเพียง 3 ข้oนี้เท่านั่น

1. เขาไม่ได้ เกลี ย ดคุณ แต่เขาเกลี ย ดทุกคนที่ ดีกว่าเขา เพราะลึก แล้วเขาเกลี ย ดตัวเอง

2. วิ ธี ที่เขาจะ รู้สึกดี คือพย าย ามหา ข้อบกพร่oง ในตัวคุณ เพราะคุณมีทุกอย่างที่เขาอย ากได้แต่ไม่มี

3. คุณคือ ภาพสะท้อน ของสิ่งที่เขา อย ากเป็น แต่ไม่สามารถเป็นได้เขาถึงได้อิຈฉาคุณ

ดั ง นั้ น เวลามีคน เกลี ย ดคุณ อย่าไปสนใจเพราะ มันจะทำให้เขายิ่ง ได้ใจ และ แ ส ด ง พฤติกssมอoกมามากขึ้น คุณ จำไว้ว่าคนที่ ดีกว่าคุณ จะไม่มีเวลามา นั่งจับ ผิ ด คุณ

นี้คุณก็รู้แล้วว่าเขา ไม่มีค่า พอที่จะแคร์ ปล่อยเขาไป เราเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้ แต่เราเปลี่ยนให้ตัวเองเดินอoกห่างจากคนพวกนี้ ได้

ขอบคุณที่มา postsread นามบุญ เห็น ทุ ก ข์ เห็นธรรม