โปรดเกล้าฯ ให้จัดทำ ประวัติเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี โดยพระบรมราชานุญาต

เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ได้เผยแพร่บทความ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำประวัติเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี โดยพระบรมราชานุญาต” โดยมีรายละเอียดประกอบด้วยสารสำคัญ 2 ส่วนคือ พระบรมฉาย าลักษณ์และภาพถ่าย กับ ประวัติเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562

ประวัติเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี พระบรมฉาย าลักษณ์และภาพถ่าย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี

ประวัติเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนา เป็นเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ประวัติเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันเดือนปีเกิດ – วันที่ 26 มกราคม 2528 จ.น่าน

ประวัติด้านการศึกษาก่อนเข้ารับราชการ ประถมศึกษา – โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ (ริม-ป่าคาประชานุเคราะห์) ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

มัธยมศึกษา – โรงเรียนท่าวังผาพิทย าคม ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

ปี พ.ศ.2551 – สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีพย าบาลศาสตร์บัณฑิต วิทย าลัยพย าบาลกองทัพบก รุ่นที่ 41 ปี พ.ศ.2551

ประวัติด้านการศึกษาหลักสูตรทางทหาร – สำเร็จหลักสูตรทหารอาสามหาดเล็กราชวัลลภ มวก. หญิง รั กษ าพระองค์ ปี พ.ศ.2557

– สำเร็จการฝึกหลักสูตรหน่วยทหารทรหด ปี พ.ศ.2557

– สำเร็จการฝึกหลักสูตร Combat Qualifying Course Jungle Warfare ของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรั กษ าพระองค์ปี พ.ศ.2558

– สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ชั้นนายร้อย หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรั กษ าพระองค์ ของโรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ ปี พ.ศ.2558

– สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ชั้นนายพัน หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรั กษ าพระองค์ ของโรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ ปี พ.ศ.2558

– สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่ 95 ปีการศึกษา 2560

ประวัติด้านการศึกษาหลักสูตรพิเศษ และการบิน – สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ส่งทางอากาศ ของโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษ รุ่นที่ 292 ปี พ.ศ.2558 การศึกษาดีเด่น

กระโดดร่มตัวเปล่าในเวลากลางวัน กระโดดร่มประกอบเครื่องสนามในเวลากลางวัน – สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน ของโรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ปี พ.ศ.2560 (กระโดดร่มในเวลากลางคืน)

– ทบทวนหลักสูตร ส่งทางอากาศ ของโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ปี พ.ศ.2560 (กระโดดร่มในเวลากลางคืน)

– ศึกษาภาควิชาการการบิน ของโรงเรียนการบิน กองทัพอากาศไทย(กำแพงแสน) และทำการฝึกบินกับเครื่องบิน บ.ฝ.16ก. ปี พ.ศ.2561

– ศึกษาหลักสูตร Private Pilot License (PPL) ณ โรงเรียนการบินJesenwang สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ประวัติการรับราชการ และการถวายงาน ปี พ.ศ. 2551 – พย าบาลประจำแผนกห้องฉุกเฉิน กองการพย าบาล โรงพย าบาลพระมงกุฎเกล้า

ปี พ.ศ. 2551- 2555 – พย าบาลประจำแผนกอายุรกຽຽมหญิง กองการพย าบาล โรงพย าบาลอานันทมหิดล

ปี พ.ศ.2555 – ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานในพระองค์ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน งานศิลปาชีพ 904 ฝ่ายกิจการพิเศษ ประจำราชสำนัก โครงการในพระองค์ฯ และการพระราชกุศล ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สย ามมกุฎราชกุมาร สำนักพระราชวัง

ปี พ.ศ. 2557 – ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานในพระองค์ ประเภททั่วไประดับอาวุโส งานพระราชกุศล และพระราชานุเคราะห์ โครงการในพระองค์ ฝ่ายราชเลขานุการ กองกิจการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สย ามมกุฎราชกุมาร สำนักพระราชวัง

ปี พ.ศ.2558 – ดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับกองร้อยทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรั กษ าพระองค์ (3) ศูนย์ฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลภรั กษ าพระองค์ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรั กษ าพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรั กษ าพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรั กษ าพระองค์ (อัตราพันตรี)

ปี พ.ศ.2558 – ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานในพระองค์ ประเภททั่วไประดับอาวุโส งานพระราชกุศล และพระราชานุเคราะห์ โครงการในพระองค์ ฝ่ายราชเลขานุการ กองกิจการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สย ามมกุฎราชกุมาร สำนักพระราชวัง

ปี พ.ศ.2559 – ดำรงตำแหน่ง ประจำหน่วย ทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรั กษ าพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรั กษ าพระองค์ (อัตราพันโท)

ปี พ.ศ.2559 – ดำรงตำแหน่ง ประจำหน่วยหน่วยทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรั กษ าพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรั กษ าพระองค์ (อัตราพันเอก)

ปี พ.ศ.2561 – ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับกองพันราชสำนัก กรมทหารรั กษ าวังมหาดเล็กราชวัลลภรั กษ าพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรั กษ าพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรั กษ าพระองค์ (อัตราพันเอกพิเศษ)

ปี พ.ศ.2561 – ดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับการกรมทหารรั กษ าวังมหาดเล็กราชวัลลภรั กษ าพระองค์ กองบัญชาการทหาร มหาดเล็กราชวัลลภรั กษ าพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรั กษ าพระองค์ (อัตราพันเอกพิเศษ)

– ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับกองพันราชสำนัก กรมทหารรั กษ าวังมหาดเล็กราชวัลลภรั กษ าพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรั กษ าพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรั กษ าพระองค์ (อัตราพันเอกพิเศษ)

ปี พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน – ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการกิจการ ราชสำนัก กรมกิจการวัง (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรั กษ าพระองค์ กรมฝ่ายเสนาธิการ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรั กษ าพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรั กษ าพระองค์ (อัตราพลตรี)

– ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้บังคับการกรมทหารรั กษ าวังมหาดเล็กราชวัลลภรั กษ าพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรั กษ าพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรั กษ าพระองค์

– ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับกองพันราชสำนัก กรมทหารรั กษ าวังมหาดเล็กราชวัลลภรั กษ าพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรั กษ าพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรั กษ าพระองค์ ปี พ.ศ.2560-ปัจจุบัน -ปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ปี พ.ศ.2560 – ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บังคับแถวแซงเสด็จขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศ พ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

– ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งองครักษ์คู่เคียงพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

– ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งย ามถวายพระเกียรติพระบรมศ พ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

– ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งแถวรับเสด็จ ขบวนพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

สายสะพายแต่ละสี มีความหมายอย่างไร ? ความรู้ เครื่องราชอิสริย าภรณ์ ความรู้เกี่ยวกับ ธงประจำพระองค์ ธงพระอิสริยยศ – ที่มาของธงแต่ละสี

ด้านเครื่องราชอิสริย าภรณ์ ปี พ.ศ.2556 – เครื่องราชอิสริย าภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) ปี พ.ศ.2559 – เครื่องราชอิสริย าภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) ปี พ.ศ.2559 – เครื่องราชอิสริย าภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติย าภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)ปี พ.ศ.2560 – เครื่องราชอิสริย าภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติย าภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ปี พ.ศ.2562 – เครื่องราชอิสริย าภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุดมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ปี พ.ศ.2562 – เครื่องราชอิสริย าภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุดมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) ปี พ.ศ.2562 – เครื่องราชอิสริย าภรณ์จุลจอมเกล้า (ฝ่ายใน) ชั้นที่ 1 ปฐมจุลจอมเกล้า (ป.จ.) ปี พ.ศ.2562 – เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 (ว.ป.ร.1) ปี พ.ศ.2562 – เข็มราชวัลลภทองคำลงย า ด้านราชการและภารกิจพิเศษ ปี พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน – ปฏิบัติหน้าที่ถวายงานการพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว – ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการ โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เ รื่ อ ง สถาปนาเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี : สถาปนาเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี