4 ปีนักษัตร มี๑วงจะรว ยด้วยลำแข้ ง ยิ่งกตัญญูยิ่งร วย

หมอดูชื่อดังที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากบนโลกออนไลน์ อย่าง ห มอเค้ก หรือ หม อเค้ก Magic designs ได้ออกมาเผยถึง๑วง 4 ปีนักษัตร ต่อไปนี้ โดยบอกว่า ปี 2020 จะຣวຢด้วยลำแข้ ง แต่ห้า มลงทุนร่วมหุ้ น ให้ทำเอง หาเอง สู้ด้วยตัวเองแล้วจะຣวຢ ยิ่งกตัญญูยิ่งຣวຢ หาแฟนก็หาคนมาช่วยกันทำมาหากิน ทั้งนี้ พร้อมกับระบุรายละเอียดเพิ่มเติม โดยกล่าวว่า

4 ปีนักษัตร จะຣวຢด้วยลำแข้ ง ยิ่งกตัญญูยิ่งຣวຢ

ได้แ ก่ ปีฉลู ปีขาล ปีมะเส็ง ปีระกา

ฉลู

เลิ กหาให้คนอื่นกิน เปลี่ยนมาเป็นหาให้ตัวเอง

และครอบครัวจะดีกว่า เลิ กเป็นท าสรองรับอารมณ์คน

มีความสามารถมีศักยภาพเอาออกมาใช้เลยครับ

ขาล

ปีนี้ต้องสู้หน่อย เลิ กเป็นเสื อนอนกิน

กลับมาล่าแล้วจะຣวຢ

ความเก่ ง ความฉ ลาด ความปราดเปรียว

จงนำมันออกมาใช้ครับ

อย่ าดูถู กตัวเอง เราไปได้ไกลกว่านี้

มะเส็ง

งูเล็กหากินเก่งอยู่แล้ว แต่อ ย่าหาให้ที่เดิม กรอบเดิม

คนงูเล็กถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจหรือตัวแทนออนไลน์ นายหน้าจะຣวຢ

เพราะมีความสามารถด้านเจรจา

มีเส น่ห์มาไปไหนใครก็รัก

ความสามารถพิเศ ษมากกว่านั้นคือ

ขยันตลอดเวลา น้อยนักที่จะมีคนที่เกี ยจในปีเกิດนี้

ระกา

ทำธุรกิจให้ทำด้วยตัวเองຣวຢด้วยตัวเอง

เลิ กทำตัวอ้ วน เป็นอาหารให้คนกิน

คนเอาไปต้มยำทำแกงที่ไหนก็ได้

เพราะไก่ใ จดี มีเมตตา ถูกหั กหลังบ่อย

กลับมาดูแลคนในครอบครัวคนที่เรารักคุ้ยเขี่ยหาอาหาร

ให้ลู ก เรากินดีกว่าสร้างให้คนอื่น

สุดท้า ยเค้าก็ลืมเราเมื่อเราหมดผลประโยชน์

ที่มา หม อเค้ก