“นะ โม พุท ธา ยะ” ท่องไว้เป็นศิริมงคลชีวิต

เรียกได้ว่านะโมพุทธายะเป็นดีมากพุทธคุณอันเปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพ

ประโยชน์หลากหลายประการถ้าต้องการที่จะมีคาถาได้คาถาหนึ่ง

ที่ส ว ดแล้วครอบจักรวาลแคล้วคลาดรอดปลอด ภั ยคงกระพันชาตรีมหานิยมมหาเสน่ห์

แนะนำว่าให้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราจะก ล่ า วดังต่อไปนี้

คาถานี้ก็คือคาถาพระเจ้า 5 พระองค์ซึ่งมีตัวอักขระพิเศษ 5 ตัวนั่นก็คือ

เป็นอักขระพิเศษที่ใช้แทนพระพุทธเจ้า5พระองค์อีกทั้งยังมีความหมาย

ของแม่ธาตุใหญ่ที่ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งบนโลกจึงถือได้ว่า

เป็นคาถาหลักที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง

นะโมพุทธายะ-นะโมพุทธายะ แปลว่า-นะ โม พุ ท ธา ยะ คือ-นะโมพุทธายะคือ

โดยมีคว ามเชื่ටที่ว่าถ้าผู้ใดบริก ร ร มคาถาบูชา ส ว ด นะโมพุทธายะ

ด้วยจิตใจอันสงบด้วยจิตใจอันดีจะทำให้มีชีวิตที่ดีแคล้วคลาดรอดปลอด ภั ย

ภยันใดไม่กล้าเข้ามาทั้งนี้ยังได้มีการนำพระคาถาพระเจ้าห้าพระองค์

มาสร้างเป็นยันต์พระเจ้าห้าพระองค์อีก ด้วยโดยลงอักขระด้วยนะโมพุทธายะ

ใช้ได้ครอบจักรวาลซึ่งปรากฏทั้งผ้ายันต์และวัตถุมงคลต่าง

สำหรับความหมายของนะโมพุทธายะมีดังต่อไปนี้

(นะ) หมายถึง พระกุกกุสันโธใช้เขียนแทนธาตุน้ำหรืออาโปธาตุ

มีกำลังเท่ากับด๒ใช้ในการเสกให้เกิດพุทธคุณด้านเมตตามหานิยม

(โม) หมายถึง พระโกนาคมใช้เขียนแทนธาตุดินหรือปฐวีธาตุ

มีกำลังเท่ากับ๒ดใช้ในการเสกให้เกิດพุทธคุณด้านคงกระพันชาตรี

(พุท) หมายถึง พระกัสสปะใช้เขียนแทนธาตุไฟหรือเตโชธาตุมีกำลัง

เท่ากับ๖ใช้ในการขับไล่สิ่งอัปมงคลหรือสะเดาะเคราะห์

(ธา) หมายถึง พระสมณะโคดม(พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน)

ใช้เขียนแทนธาตุลมหรือวาโยธาตุมีกำลังเท่ากับ๗ใช้ด้านการล่องหนกำบังตน

นะโมพุทธายะ-นะโมพุทธายะ แปลว่า-นะ โม พุ ท ธา ยะ คือ-นะโมพุทธายะคือ

(ยะ) หมายถึง พระศรีอารยเมตไตรย(พระพุทธเจ้าองค์ถัดไปหลังพ.ศ.๕๐๐๐)

ใช้เขียนแทนอากาศธาตุมีกำลังเท่ากับด๐เมื่อรวมกำลัง

ธาตุทั้ง๕ก็จะเป็นคุณพระพุทธเจ้า๕๖

ฉะนั้นแล้วสำหรับใครที่ ส ว ด นะโมพุทธายะเป็นประจำทุกวันจะส่งผล

ในเ รื่ อ งของทุกด้านทั้งในเ รื่ อ งของการแคล้วคลาดปลอด ภั ย

และเป็นมหานิยมเมตตามีแต่คนรักมีเสน่ห์เรียกว่าในสมัย

โบราณนิยมโสดกันมากจนถึงปัจจุบันนี้

ซึ่งคาถาพระเจ้า5พระองค์นั้นได้มีการใช้อยู่อย่างหลากหลาย

เช่นคาถาบูชาหลวงพ่อโสธรอันเป็นที่ศั ก ดิ์สิทธิ์

นะโมพุทธายะ-นะโมพุทธายะ แปลว่า-นะ โม พุ ท ธา ยะ คือ-นะโมพุทธายะคือ

แต่อย่างไรก็ตามสำหรับการ ส ว ด คาถาพระเจ้า5พระองค์นี้นั้นเพียงคุณ

มีสมาธิมีสติท่องสั้นว่านะโมพุทธายะทำเช่นนี้เป็นประจำทุกวันวันละหลายรอบ

จะเป็นการดีจะช่วยปกปักรั กษ าป้องกันคุ้ม ภั ยในสิ่งที่คุณมองเห็น

และมองไม่เห็นได้ทั้งในเ รื่ อ งไสยไม่ให้เข้ามากำกายแม้สิ่งที่ไม่ดี

แอบแฝงมาก็จะหายไปอย่างน่าอัศจรรย์ใจในที่สุด

ขอบคุณแหล่งที่มา yakrookaset