“ลองขอขมาเทวดาประจำตัว” ท่านจะเจริญรุ่งเรืองเรื่อยไป

คนบางคนนั้น เวลาที่อยู่ในช่วงที่วิบากก ร ร มไม่ดีนั้นส่งผล ก็จะรู้สึกว่าตนเองนั้น

พบกับความเดือดร้อนหรือต้องเจอกับเคราะห์ก ร ร มใด ที่หนักและรุ น แ ร งน้อยบ้างหนักบ้าง

แ ต กต่างกันตามที่การกระทำที่ทำมา แต่มีหลายครั้งที่ ดูเหมือนจะไม่รอดแน่

แต่ทำไมถึงรอด และผ่ า นเคราะห์ก ร ร มนั้นมาได้อย่างหวุดหวิด หลายท่านเคยสงสัย

ในเ รื่ อ งนี้หรือไม่ เมื่อเราไปถามคนเฒ่าคนแก่ที่เคยร่ำเรียนเ รื่ อ งพวกนี้มา

ท่านก็จะบอกเพียงว่า คนเราจะมี พลังจากสองทาง นั่นก็คือ

เทวดาที่ปกปักรั กษ า กับ เจ้าก ร ร มนายเ ว ร ที่คอย จ้องทำร้ า ย ฝ่ายไหนมีแ ร งมีกำลังเยอะกว่า

ผลก้ตกมาที่เราเต็ม วันนี้ ทีมงานส ย า ม นิวส์ จะพาทุกท่านไปเพิ่มกำลัง

ปกปักรั กษ า ตามคว ามเชื่ටโบราณ เกียวกับวิธีขอขมาเทวดารั กษ าตัว

วิธีขอขมาเทวดารั กษ าตัว เสริมให้เจริญรุ่งเรือง

และแคล้วคลาดป ล อด ภั ยจากอั น ต ร า ย ทั้งหลาย

ตั้งนะโม ๓ จบ

“ อิติสุขะคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พรหมะเทวา

อินทะเทวา อังคะเทวา อาคันตุกะเทวะตา รุกขะเทวาพา ลี

ชัยยะมังคะลา อาจาริยัง อาจาริยะเทวา มุณีสิทธิ

มาตาปิตุโร อะโ ร ค ะเยนะ สุขเขนะจะ ขะมามิหัง สาธุ สาธุ สาธุ “

ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้า ด้วยอานุภาพของพระธรรม

ด้วยอานุภาพของพระสงฆ์ ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง ๓ ประการนี้

ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญ

มาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดาที่รั กษ าตัวของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดา

ที่รั กษ าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รั กษ ากิจการค้าขายของข้าพเจ้า

ถ้าท่านตกทุ ก ข์ขอให้พ้นจากทุ ก ข์ ถ้าท่านมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไป

จงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีอาหารอันดี มีอาภรณ์อันเลิศ

ขอให้ท่านจงมีภพมีภูมิที่สูงขึ้น และเจริญยิ่งขึ้นไป เมื่อได้รับผลบุญขอข้าพเจ้าแล้ว

ขอจงให้ซึ่งอโหสิก ร ร มแก่ข้าพเจ้า และขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้า

เมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้ว

ขอจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุข

ความเจริญ รุ่งเรืองและแคล้วคลาดปลอด ภั ย จาก อั น ต ร า ยทั้งหลาย

จงมีความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน การติดต่อ การค้าขาย

ขอให้ชนะศัตรูห มู่ ม า ร ทั้งหลาย ขอให้เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย

และขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่โชคลาภอยู่เสมอ

และสำเร็จดังที่ปรารถนาโดยเร็วพลันเทอญ