คำกล่าว ขออโหสิ ให้คู่ก ร ร ม ถอนทุกคำส าบาน ที่เคยให้ไว้ ชีวิ ตดีขึ้น เห็นผ ลในทั นต า

คู่ก ร ร ม ก็คือ เนื้ อคู่หญิงและช ายที่ใช้ชีวิตร่วมอันเป็นสา มีภรรย า แต่มักไม่มีความสุขและอาจจะเป็นเจ้าก ร ร มนายเวรซึ่งกันและกัน หรือเป็นทั้งคู่อ าฆ า ต มิตร ศั ตรู คนที่เราเคยล่ วงเกิ นเขา

มาเจอ กันในชา ตินี้ก็เพื่อมาชดใช้ก ร ร ม การที่ต้องมาอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตคู่นั้น เกิດจากวิบากของก ร ร มหรือผลของการกระทำที่ทำร่วมกันแต่ปาง ก่ อน

ในโลกนี้ไม่มีความบังเอิญ เพราะคนเรานั้นเกิດมาหลายภพหลายชา ติ ทำให้บางที ทำไมรู้สึกถูกชะต ากับคนนี้ หรือสำหรับบางคน เห็นหน้ าก็เกลี ยดแล้ว

ซึ่งอาจมีความผูกพันกัน มาแต่ก่อนแล้วในอดีต แต่ละคน มีเจ้าก ร ร มนายเวรที่แตกต่างกัน ควร ส ว ดขอขมาเพื่อลด และปลดหนี้ก ร ร มให้น้อยลง ไม่ว่าชา ตินี้หรือชา ติก่อน

โดยเฉพาะกับคนรัก ที่ทางพุทธศาสนากล่าวไว้ว่า เป็นเพราะเราต่างเคยทำบุญทำก ร ร มร่วมกัน มาก่อน เพราะฉะนั้นเมื่อจะร้างรา เลิกแล้วต่อ กัน ก็สมควรที่จะให้อภัยและอโหสิก ร ร มกันเสีย

เพื่อไม่ให้คำสัญญ าที่เคยผูกมัดกันไว้ เช่น จะเป็นคู่กันทุกชา ติไป นั้นผูกทั้งตัวเราและตัวเขาให้มาพบกันอีก เช่นนั้น ควรหมั่นอ ธิษฐ านดั งต่ อไปนี้ เพื่อเป็นการอโหสิก ร ร ม กันไป

สำหรับอ ธิษฐ านหน้าพระพุทธรูป หรือส ว ดก่อนนอน จะดีมาก ให้เริ่มต้นโดยการ ตั้ง นะโม ตัสสะ ะ ๓ จบ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

คำ แ ปล

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า

ตลอดຈนสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้าก ร ร มนายเวร จะด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรดอโหสิก ร ร ม แ ก่ ข้าพเจ้าด้วย

อุปสรรคใด โ ร ค ภั ย ใด ขอให้มล ายสิ้ น ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ ตราบเข้าสู่พระนิพพาน เทอญ

หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างก ร ร มกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชา ติใดภพใดก็ต าม ข้าพเจ้ายินดี อโหสิก ร ร มให้ ขอถอนความพย าบาท ความอา ฆ า ต และคำส า ป แ ช่ง ในทุกชา ติ ทุกภพ

ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำ แ ช่ ง ข อ ง ป ว ง ชน ของเจ้าก ร ร มนายเวร ขอให้พ้น น ร ก ภูมิ พบแสงสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม เทอญ ส า ธุ ค่ะ