ผลบุญ ยิ่งใหญ่ ที่ได้จากการบวชพระชีพราหมณ์ มีอะไรบ้าง

อานิสงฆ์ ผลบุญ ยิ่งใหญ่ ที่ได้จากการบวชชีพราหมณ์

การบวช เป็นศัพท์ที่ใช้ในทางศ า สนาโดยมีขั้นตอนที่จะทำให้บุคคลธรรมดาผู้นับถือศาสนาต่าง กลายเป็นนักบ วชของศาส นาที่ตนนับถือนั้น

การบวชมักประกอบไปด้วยพิ ธีกรรมและแบบพิธีต่าง ซึ่งขั้ นตoนการบวชเองนั้นก็มีความแต กต่างกันไปต ามศา สนาและชื่อเรียกขาน ผู้ที่กำลังเตรียมเข้าสู่การบวชเรียกว่า ผู้เตรียมบวช

ในพระพทธศาสนา เรียกการบวชว่า การอุปสมบทแต่เดิมนั้น การบวชเรียกว่า บรรพชา ปัจจุบันคำว่าบรรพชาใช้กับการบวชสามเณร

ในขณะที่อุปสมบทใช้กับการบวชพระภิกษุการบวชโดยนัยแล้วคือ การละทิ้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่เดิมสู่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ใหม่ ตามครรลองแห่งมรรค

เพื่อเป็นการง่าย เพื่อเป็นการสะดวก เป็นทางอันปลอดโปร่ง แ ก่การบรรลุถึงซึ่งวัตถุประสงค์ คือ ความบริสุทธิ์

หลุดพ้น ปราศจากมลทิน หมดจดจากความเศร้าหมอง และเป็นอิสระจากพันธนาการเครื่องร้อยรัดทั้งปวง

ในสมัยพุทธกาล การบวชมี 8 อย่าง ได้แก่

เอหิภิกขุอุปสัมปทา

เป็นการบวชที่พ ระโ คตมพุ ทธเจ้าประทานแก่พ ระสาวกบางองค์ด้วยพsะองค์เอง ด้วยการตรัสว่า เอหิ ภิกขุ

แปลว่า เธอจงมาเป็นภิกษุเถิด พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นคนแรกและพระสุภัททะเป็นคนสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงบวชด้วย วิธีนี้

ติสรณคมนูปสัมปทา เป็นการบวชโดยให้ผู้ขอบวชเปล่งวาจาต่อหน้าพ ระสาวกว่าขอพ ระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสามครั้ง ปัจจุบัน วิธีนี้ใช้ในการบรรพชาสามเณร

ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา

เป็นการบวชโดยให้คณะส งฆ์ประชุมกันในอุโบสถ โดยมีพ ระภิกษุรูปหนึ่งแจ้งว่ามีผู้ขอบวช เมื่อประกาศครบสี่ครั้งไม่มีพ ระรูปใดคั ดค้าน ถือว่าผู้ขอบวชได้รับการยอมรับให้เป็นพ ระภิกษุ

ครุธัมมปฏิคคหณูปสัมปทา

เป็นการบวชโดยที่พsะพุ ทธเจ้าประทานครุธssม 8 ประการ แ ก่พระนางมหาปชาบดีและสตรีชาวสากยะ 500 คน เมื่อพวกนางยอมรับครุธรรมก็ได้รับสถานะเป็นภิกษุณ

อัฏฐวาจิกาอุปสัมปทา

เป็นการบวชภิกษุณีโดยให้รับญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทาจากภิกษุณีสงฆ์ก่อนครั้งหนึ่ง และจึงรับญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทาจากภิกษุสงฆ์อีกครั้ง เมื่อผ่ านการอุปสมบททั้งสองครั้งแล้วจึงเป็นภิกษุณี

โอวาทปฏิคคหณูปสัมปทา

เป็นการบวชโดยพsะพุทธเจ้าปsะทานพsะโoวาทแก่พระมหากัสสปะ เมื่อท่านรับโอวาทแล้วก็เป็นพระภิกษุ

ปัญหาพยากรณูปสัมปทา เป็นการบวชโดยพ ระพุทธเ จ้าทรงตอบปัญหาของสามเณรโสปาก

ทูเตนอุปสัมปทา เป็นการบวชโดยพระพุ ทธเจ้าทรงส่งทูตของพระองค์ไปบวชหญิงโส เภณีชื่ออัฑฒกาสี

การบวชพระ บวชชีพราหมณ์ ถือเป็นการบวช ชั่วคราวเพื่อสร้างบุญ หรืออุทิศให้พ่อแม่เจ้ากรรมนายเวรซึ่งนอกจากจะสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่แล้วยังได้อานิสงส์มากมายอีกหลายอย่างดังต่อไปนี้

หน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรือง ได้ลาภยศ สรรเสริญตามปราถนา เจ้ากรรมนายเวรจะหโหสิกรรม หนี้กรรมในอดีตจะคลี่คลาย

สุขภาพแข็งแรง สติปัญญาแจ่มใส ปัญหาชีวิตคลี่คลาย เป็นปัจจัยสู่พระนิพพานในภพต่อไป

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง โพยภัยอันตรายผ่อนหนักเป็นเบา จิตใจสงบ ปล่อยวางได้ง่าย มองเห็นสัจธรรมแห่งชีวิต

เป็นที่รักที่เมตต ามหานิยมของมวลมนุ ษย์มวลสัตว์และเหล่าเทวดา ทำมาค้าขึ้น ไม่อับจ น การเงินไม่ขาดสายไม่ข าดมืน

โรคภัยของตนเอง ของพ่อแม่ และของคนใกล้ชิดจะเบาบางและรักษาหาย

ตอบแทนพsะคุณของพ่อแม่ได้เต็มที่สำหรับผู้ที่บวชไม่ได้เพราะติดภาsะกิจต่าง ก็สามารถได้รับอานิสงส์เหล่านี้ได้ด้วย

การสร้าง ส่วนคนที่ส่งเสริมให้บุคคลใดได้บวชสนับสนุนส่งเสริมโดยไม่มีจิ ตที่บังคับใด ในที่นี่อาจจะเป็นพ่อแม่

การให้คนได้บวช ก็จะได้อานิสงส์wลบุญเหล่านี้ตามไปด้วยเช่นกัน ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างบุญที่ยกขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงอานิสงส์ที่ท่านพึงจะได้รับจงเร่งทำบุญเสียแต่วันนี้

เพราะเมื่อท่านล่วงลั บท่านไม่สามารถสร้างบุญได้อีกจนกว่าจะได้เกิด หากท่านไม่มีบุญมาหนุนนำแsงกรรมอาจดึงให้ท่านไปสู่ภพ

เดรัจฉานภพเปรตภพสัตว์นรกที่ไม่อาจสร้างบุญสร้างกุศลได้ต่อให้ญาติโยมทำบุญอุทิศให้ก็อาจไม่ได้รับบุญ

ดั งนั้ น ท่านจงพึ่งตนเองด้วยการสร้างสมบุญบาsรมีซึ่งเป็นnรัพย์สินที่ท่านจะนำติดตัวไปได้ทุกภ พทุกชาติเ สี ยแต่วันนี้ด้วยเทอญ

ขอบคุณที่มา deejunglife