วิธีแก้กssมให้ตนเองได้ผลดีเร็วขึ้น

วิบากกssมของแต่ละคนล้วนแตกต่างกันไป บางคนป่ ว ยโดยไม่ทราบสาเหตุ บางคนตกงานบ่อย บางคนลำบากมาก หากิน

ไม่คล่อง บางคนลูกเกเร วิบากกssมนี้ตามมาหลายภพหลายชาติซึ่งมีส่วนทำให้เราเกิตมาแตกต่างกัน แต่อย่าเพิ่งสิ้นหวัง หนทางในการบรรเทาวิบากกssมนั้นมี ซึ่งอาจทำได้หลายวิธี ดังนี้

เวลาที่เราทำบุญหรือทำความตีทุกครั้ง นอกจากบุญที่เกี่ยวกับ

พระพุทธศาสนา เช่นการใส่บาตรการถือศีลฯลฯ แล้ว การพูดคุย

ช่วยให้ผู้อื่นสบายใจ การสนทนาธรรม การให้ธรรมทาน การร่วม

บริจาคหนังสือธรรมะ การชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับ

ผู้สิ้นหวัง การทำความสะอาดห้องพระ การถวายน้ำเปล่าเพียง

1 แก้ว บนทิ้งพระพุทธฯ การร่วมอนุโมทนากับการทำความตีของ

ผู้อื่น โดยการใช้จิตน้อมไปทางบุญกุศล การกวาดใบไม้ ทำสวน

ทำความสะอาดห้องน้ำ หรือของส่วนรวม การดูแลคนแก่ เด็ก

การที่เรามีจิตใจดีหรือตั้งใจดี ฯลฯ ทั้งหมดทั้งมวลนีล้วนเป็นกุศล

และเป็นบุญทั้งสิ้น ให้ “ตั้งนะโม 3 จบ”

“ข้าพเจ้า (บอกชื่อตัว) … นามสกุ…. กิดวันที่… วันนี้

ข้าพเจ้าขอตั้งจิตถึงบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่สากลโลก รวมถึงองค์เทพ

อคพรหมที่ปกปักรั กษ ากายสังชารริญญาณลูกอยู่ วันนี้ลูกตั้งจิด

วาท…บุญที่ทำ เช่น ใส่บาตร ถือศีล สวดมนต์ ให้ทาน ฯล”)

ลูกขอถวายบุญกุศลนี้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก พระองศ์