ค น ที่ สวดมนต์เป็นประจำ ควรรู้ไว้เลย การสวดมนต์เกิດบุญใหญ่

เคล็ดศักดิ์สิทธิ์ให้ทุกการสวดมนต์เกิດบุญใหญ่ เหมือนดังเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ คนที่สวดมนต์เป็นประจำ…อย่าพลาดอ่ า นให้จบ


หลายคนบอกว่า สวดมนต์ไม่ได้ สวดมนต์ทีไรจิตไม่สงบวอกแวก ออกนอกบทอยู่เสมอ คิดไปเ รื่ อ งอื่น พย าย ามอ่ า นช้า จะทำได้และเกิດบุญมากขึ้น


การสวดมนต์นั้นเป็นหนึ่งในการทำสมาธิแบบง่าย เป็นการรวมจิตให้แน่วแน่ เพิ่มพลังในจิต ให้พร้อมที่สู่การสร้างบุญกุศลต่อไป


โดยมีอักขระธรรมศักดิ์สิทธิ์นำทาง
ก่อนสวดมนต์ทุกครั้ง รวมจิตให้สงบที่สุดเท่าที่จะทำได้ ถ้ายังฟุ้งซ่านอยู่อย่าเพิ่งสวด
ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ตั้งจิตตั้งนิมิตก่อน ให้มีนิมิตเห็นพระพุทธองค์ หรือพระพุทธรูปที่เรามีจิตศรัทธาที่สุด หรือครูบาอาจารย์ก็ได้ให้ท่านนำทางจิต


ให้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์ที่ทรงเสียสละ ที่ทรงนำแสงสว่างแห่งธรรมมาสู่สรรพสัตว์ มาสู่ชีวิตเรา


หากไม่มีพระพุทธองค์ เราคงไม่มีโอกาสรู้จักธรรม รู้จักแสงสว่างแห่งชีวิต ไม่รู้จักบุญกุศล ไม่รู้จักบาป ผลกຽຽมทั้งปวง


อาจยังคงตกนรกหมกไหม้ จิตเต็มไปด้วยมิจฉาทิฐิ หลงระเริงในไฟบาป อยู่ในกองทุ กข์ที่ไม่มีวันพบความสุข
หรืออาจจะไม่มีโอกาสเป็นมนุษย์เลยในชาตินี้ น้อมจิตลงกราบในพระมหาเมตตาบารมี พระมหากรุณาธิคุณ ให้มากที่สุด จนจิตสงบ แล้วค่อยสวด


ท่านที่สวดหน้าพระพุทธรูปที่บ้านก็ง่าย ตามมองที่พระพุทธรูปใช้วิธีเดียวกัน จิตสงบแล้วค่อยสวด
เวลาสวดอย่าสวดเป็นนกแก้ว นกขุนทอง ค่อย ไล่ไปให้จิตจับกับอักขระธรรมนั้น


จะบอกให้เ รื่ อ งหนึ่งว่า หากจิตเราเวลาสวด มีนิมิตเห็นอักขระธรรมนั้นเป็นสีทองสว่างไสว ทุกตัวอักขระธรรมนั้น
ท่านจะพบว่าจิตท่านมีกำลังมากขึ้น ในทุกครั้งที่สวดมนต์


เ รื่ อ งอัศจรรย์นี้เป็นหัวใจแห่งการสร้างอักขระธรรม อันเป็นมงคลเลยทีเดียว เพื่อนำพาจิตไปสู่บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่
เมื่อสวดมนต์จบบทที่ต้องการแล้ว ให้นั่งสมาธิต่อ พิจารณาสภาวธรรม ในโลกนี้ไม่มีอะไรเลยที่ไม่เสื่оมสลาย เกิດขึ้นแล้ว ก็ตั้งอยู่ เมื่อถึงเวลาก็ดับไป


พิจารณาจากสิ่งรอบตัวก็ได้ที่ผ่านมา ชีวิตคนที่เราสัมผัส เราเห็นตั้งแต่ตั้งอยู่สุดท้ายป่ ว ย สุดท้ายหรือ กองขี้เถ้าก ร ะ ดู ก


ออกจากการเจริญปัญญาแล้วขอให้แผ่เมตตาออกไป ให้เหมือนมีแสงสว่างที่อบอุ่นออกจากจิตเราไปสู่คนที่เราปรารถนาดี


ไปสู่เจ้ากຽຽมนายเวร ไปสู่เทวดา สรรพสัตว์ทั้งหลาย ลองทำดู…จะรู้ด้วยตัวเองว่า สวดมนต์ทุกครั้งทำไมจิตถึงปิติสุขมาก มีกำลังมาก


ที่สำคัญได้บุญมากจน…ประมาณมิได้ทุกครั้ง การร่วมทำธรรมทาน สร้างอักขระธรรมนั้น คือ บุญใหญ่ ทุกครั้งที่คนใช้หนังสือธรรมทานเราสวด


แม้ไม่ได้ใช้เพราะจำได้แล้ว ท่านคือต้นบุญที่ได้รับผลบุญทุกครั้ง