6 ปีนักษัตรนี้ การงาน กานเงินทุกอย่ างจะดีใน3วัน7วันนี้

ปีจอ

ในช่ วง 1 ปีที่ผ่านดูเ หมื อนว่าชีวิตยังไม่ค่อยปรับตัวดีขึ้นสักเท่าไ ห ร่หยิบจับอะไรไปก็จะเหมือนจะคว้าน้ำเหลว แต่ทว่า๑วงของคุ ณก็เริ่มเป ลี่ย นไปแล้วจนติ ดอั นดับ 1 ใน 7 ของผู้ที่ปลดหนี้สิน ในช่วงนี้เตรียมพบกับข่า วดีได้เลยการทำมาค้าข า ยของคุณจากที่อยู่ในช่วงฝื ดเคื องการเ งิ นมาตลอดนั้นก็จะทุเลาลงอย่ าง ได้ชัดแน่นอนว่าการงา นของคุ ณจะประส บความไห ลลื่นไม่ดีมา กทุกอย่ างเ ป็ นไปได้สวยเลย

ปีขาล

แม้ว่าในช่ ว งปีที่ผ่านมาของคนที่เกิດปีนักษัตรขาลนั้น เป็นช่ ว งขาลงก็ต า มมีรายจ่ายมากกว่าร า ยรั บและแน่นอ นว่าหลาย สิ่งห ลายอย่ างเหมือนประทุเข้ามาแบบห ลายทางเหลือเกินแต่ก็นะมันก็จะผ่ านไปในวันนี้แหละภาระห นี้สินของคุณ จะห ม ดไป ในช่วงไม่เกิ นปีนี้เล็กน้อยก็จะห มดไปในสิ้นเดือนนี้หากคุณอย า กมีรายได้เพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้คนจะต้องลงทุนมีกิจการ เป็นของตั วเองบ้างลงแรงสักหน่อยบอกเลยว่าเป็นเดื อนของคุณจริ ง ทำอะไรก็จะเริ่ มประสบความสำเ ร็จอย่ างราบเรียบ แน่นอน

ปีมะเส็ง

สำหรับช่ ว ง 1-2 ปีที่ผ่านมานั้น๑ วง ของคุณค่อนข้า งจะต กต่ำใน ทำอะไรก็จะเห นื่อยไม่ค่ อยป ร ะสบค ว ามสำเ ร็ จแต่มา ถึงบั ดนี้แล้วนั้น๑ ว งของคุณได้เป ลี่ ย นไปจ ร ดถึงในช่ว งต้ นปีหน้าเ รื่ อ งร้ า ยจะหมดไปดูโชค๑วงลา ภดีอย่ าง ม ากยิ่ งควา มรั กแล้วยิ่ งดีให ญ่หากผู้ใดมีคู่ครองในช่วงนี้ก็จะพบกับความสุ ขความเจริญอำ นาจวาสนาผลบุญ จะช่วยประคับประคองให้ครอบครั วของคุณเจ ริ ญอย่ าลืม แ ชร์เก็บไว้เป็นกุศลเกิດผลได้สมดั่งใจ

ปีมะโรง

คนปีนี้ห ลั งจากเจอกับอุปส รรคปัญห ามาน า น 1ปีเต็ มทั้งในเ รื่ อ งการเงิ นที่ไม่สมป ราร ถนาทั้งในเ รื่ อ งการง า นที่เจอ ค นที่ปร ะส งค์ร้า ยในเรื่ องสา มปีที่ผ่านมานี้นั้นมันจะผ่านไปหลังผ่า นพ้ นช่ว งนี้เป็นต้นไป ๑วงข องคุณจะป ระเ สริ ฐกว่าผู้ใ ดหยิบจับอะไร เป็ นการเป็นงา น ดีเลิศประเส ริ ฐศรีอย่ างแ น่น อน

ปีฉลู

สำหรับช่ ว งที่ผ่านมาคุณเป็นทุ ก ข์ทน กับ การหา เ งิ นมาก หามาได้เท่าไหร่ก็หมดไป อีกทั้ งยังต้ อ งมาถู กใจในเ รื่ อ งของ ความรักความสัมพัน ธ์แต่ไม่น านมันก็จะผ่ า นไป คุณไม่ต้องไปส นใจ กับ สิ่งที่ผ่ า นไปแล้วห รอกน ะ มันไม่มีประโย ช น์ต่อชีวิตคุณเลย๑วงของคุณหลังจากผ่านพ้ นคนที่ทิ้งคุณไปแล้ วนั้น จะหมดทุกข์หมดโ ศ ก แบบปลิดทิ้ง หน้ามือเป็ นหลั งมือเ รื่ อ งทุกปัญหาต่าง จะหมดไปช่วงนี้ให้ทำบุ ญมาก หาทำต ามที่บอกแล้วนั้น ใครที่ คิดจะเปิดธุ รกิจเป็นของตัวเอง หรือเปิดร้า นเล็ กก็ตามจงตั้ งใจทำ ใ ห้ดีแล้วผ ลบุ ญของความซื่อสั ต ย์ที่คุณ ได้สร้างไว้ จะประท า นพรให้ชีวิตคุณสุขสบ า ย

ปีกุน

นักษัต รกุ นอยู่ในเกณฑ์ที่เข้าขั้นการปลดหนี้สินหาแต่ว่าคว รจะต้องเหนื่อยสักหน่อยกับเ รื่ อ งปัญหาการทำมาค้าขาย แต่ก็บอกไว้ เลยว่ ายังไงยังไง ๑ ว งของคุ ณก็จะได้ปลดหนี้อย่ าง แน่นอน หากแต่คุณต้องขยั นทำมาหากิน ด้วยความ ซื่ อสัตย์ สุจริตการกอบโก ยเงินในช่ วงนี้จะทำใ ห้คุณได้รับทรัพย์แ บ บไม่ทันค าดคิดคาดฝันกันเ ล ยทีเดียว และแ น่ นอนว่า๑ วงการเงินของคุณในปีนี้จะส ดใส ทำอะไรก็จะดีไปหมดทุ กอย่ างเลย