สิ ริ ม งค ลให้ชีวิ ตสุ ข สมหวัง ตล อ ดวัน กับบท ส วดมนต์ เช้า สั้น เพีย ง 9นาที

บท ส วดมนต์ต่าง มีการเ ผ ยแ พ ร่ออ ก มามากมายในรูปแ บ บต่าง

ที่เห็นกันและได้ยินกันจนเคยชินมากมาย

การ ส ว ด มนต์นั้น ต้องถือว่าเป็นเ รื่ อ งที่ง่ายสำหรับทุกคนในยุคนี้ สะดวกมาก

ในทุกเพ ศ ทุกวัยและไม่ใช่เ รื่ อ งของคน แ ก่ อีกต่อไปเหมือนที่เคยเป็น

เริ่มต้นด้วยการทำจิตใ จให้สงบ กราบพร ะ 3 ครั้ง โดยให้ร ะ ลึก

ถึง พร ะ พุ ทธ พร ะ ธรรม พร ะ ส งฆ์

คำบูชาพร ะ รัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะย ามิ อิมินา สักกาเรนะ

ธัมมัง อะภิปูชะย ามิ อิมินา สักกาเรนะ สัง ฆั ง อะภิปูชะย ามิ

คำนมัสการพร ะ รัตนตรัย

อะร ะ หัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ กราบ

สวากขาโต ภะคะวะต า ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ กราบ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สัง ฆั ง นะมามิ กราบ

คำอาราธนาศีล 5

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะร ะ เณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิย าจามะ

ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะร ะ เณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิย าจามะ

ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะร ะ เณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิย าจามะ

คำนมัสการพร ะ พุ ท ธ เ จ้า นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะร ะ หะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ว่า 3 ครั้ง

ขอ น อ บ น้อมแด่พร ะ ผู้มีพร ะ ภาคเจ้า พร ะ องค์นั้น

ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิ เ ล ส เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพร ะ องค์เอง

บทส วดไตรสรณคมณ์

พุทธัง สะร ะ นัง คัจ ฉ ามิ ธัมมัง

สะร ะ นัง คัจฉ ามิ สัง ฆั ง สะร ะ นัง คัจ ฉ ามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะร ะ นัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะร ะ นัง

คัจ ฉามิ ทุติยัมปิ สังฆั ง สะร ะ นัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะร ะ นัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะร ะ นัง

คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆั ง สะร ะ นัง คัจฉามิ

ข้าพเจ้าขอเข้าถึงพร ะ พุทธ พร ะ ธรรม พร ะ ส งฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง ที่ร ะ ลึก แม้

ครั้งที่ 1 แม้ครั้งที่ 2 แม้ครั้งที่ 3

คำสมาทานศีล 5

ปาณาติปาต า เ วร ะ มะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

อะทินนาทานา เ วร ะ มะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

ก าเ มสุมิจ ฉาจารา เ วร ะ มะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

มุสาวาทา เ วร ะ มะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

สุ ร า เมร ะ ยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เ วร ะ มะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

คำขอ ข ม าพร ะ รัตน ต รั ย

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตเยนะ กะตัง สัพพัง

อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

บทส ว ด มนต์ ส ว ด อิติปิโส

อิติปิโส ภะคะวา อะร ะ หัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะร ะ ณะสัมปันโน สุคะโต

โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะส า ร ะ ถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

สวากขาโต ภะคะวาต า ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก

โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญู ฮี ติ อ่ านว่าวิญญู ฮี ติ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญา

ยะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง

จัตต าริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะ ปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะร ะ ณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

คำแผ่ เมตต าให้ แ ก่ ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด

อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความ ทุ กข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มี เ ว ร

อะหัง อัพย าปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า

จงเป็นผู้ไม่มีความ พย า บ าท เบี ยด เบี ยน

อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความ ทุ กข์กาย ทุ กข์ใ จ

สุขี อัตต านัง ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ

รักษ าตนให้พ้นจาก ทุ ก ข์ ภั ย ทั้ง สิ้ น เ ท อ ญ

คำแผ่เม ต ต าให้ แ ก่ ส ร ร พ สั ต ว์

สัพเพ สั ต ต า สั ต ว์ ทั้งหลายที่เป็นเพื่อน ทุ ก ข์

เกิດ แ ก่ เ จ็ บ ต า ย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเ วรา โหนตุ จงเป็นสุข เถิด อย่ าได้

มี เ ว ร แ ก่ กัน และกันเลย

อัพ ญ า ปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุข เถิด อย่ าได้

พย า บ าท เบี ยด เบี ย นซึ่งกันและกันเลย

อะนี ฆ า โหนตุ จงเป็นสุข เถิด อย่ าได้มี

ความ ทุ กข์ก าย ทุ กข์ใ จเลย

สุขี อัตต านัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใ จ

รักษ าตนให้พ้นจาก ทุ กข์ ภั ย ทั้งสิ้นนี้เทอญ

ป ร ะ โยชน์ของการไหว้พร ะ ส ว ด มนต์ไว้ว่า

1 เป็นบุญกิริย า เป็นวาสนาบารมี เป็นสุขทางใ จ

2 เป็นการอบรมจิ ตใ จให้ปร ะ ณีตและมีคุณธรรม

3 เป็นการรักษ าศรัทธ าปสาทะของสาธุชนไว้

4 ทำให้มีความเห็นถูกต้องต ามหลัก พุ ท ธ ศ า ส น า

5 เป็นการเสริมสร้างสติปัญญ า

6 เท่ากับได้เข้าเฝ้าพร ะ พุ ทธ เจ้า แม้ปรินิพพ านแล้ว

7 เป็นการฝึกจิ ตใ จให้มีคุณค่าและมี อำ น าจ

8 เป็นเนตติของอนุชนต่อไป

9 เป็นสิริมงคล แ ก่ ชีวิตตน และ บริวาร

ขอบคุณแหล่งที่มา deejaiplus