ถ้า “ใช่” มันจะไม่เหนื่อຍ ถ้าเหนื่อຍมันจะ “ไม่ใช่”

ในความสัมพันธ์ถ้าคุณรู้สึกว่ามันใช่

คุณจะไม่เหนื่อຍเ ล ยสักนิด

ไม่เหนื่อຍที่จะต้องมาคอยทะเลาะกัน

ไม่เหนื่อຍที่จะต้องมาเดาใจของเขา

ไม่เหนื่อຍที่จะต้องคอยพย าย ามอยู่ฝ่ายเดียว

เพราะถ้าเรารู้สึกเหนื่อຍกับความสัมพันธ์ แสดงว่า

ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้

ลองกลับมาถามกับตัวเองดูก่อนว่า

ทุกวันที่เป็นอยู่ตอนนี้มันเหนื่อຍหรือเปล่า

เพราะบางคนก็คอยประคองความสัมพันธ์

คอยดูแล คอยเอาใจใส่ แต่อีกคนกลับไม่ทำอะไรเ ล ย

การพย าย ามทำอะไรฝ่ายเดียวมันเหนื่อຍมากนะ

ไม่ใช่แ ค่เหนื่อຍกายอย่างเดียว แต่มันเหนื่อຍไปถึงหัวใจ

ไม่ใช่แ ค่ความรักเพียงอย่างเดียว แต่ทุกสิ่งทุกอย่าง

ถ้าเราได้ทำในสิ่งที่มันใช่สำหรับเรา เราจะไม่เหนื่อຍ

ไม่รู้สึกเ บื่ อที่จะทำมันเ ล ย

แต่ถ้าเราต้องมาฝืนทำในสิ่งที่เราไม่อย่างทำ

เราจะเหนื่อຍและเ บื่ อมันได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิม