อย่าพูด5 คำนี้กับพ่อแม่ พูดแล้วตกอับ ทำมาหากินไม่ขึ้น

อย่าพูด5 คำนี้กับพ่อแม่ พูด อ อ ก มาชีวิตทำมาหากินไม่ขึ้น

จงดูก่อนเถิดท่านทั้งหลาย ก่อนที่ท่านบูชาสิ่งศั ก ดิ์สิทธิ์และเ ท พเจ้าองค์ใด

สมควรบูชาก่อนอย่างอื่น คือ บิดาและม า ร ดา

หรือ ผู้มีพ ร ะคุณ ของเราเอง อย่าไปมัวไปขอพรศัก ดิ์สิทธิ์จากแหล่งอื่น

เพราะไม่มีประโยชน์อะไรถ้าไม่บูชาท่านเ ห ล่ านี้ก่อน

5 คําพูดที่ไม่ควรพูด-เลิกพูดคำนี้กับพ่อแม่-ลูกที่ดี-เลิกพูด 5 คำนี้กับพ่อแม่-เลิกพูดคำนี้กับพ่อแม่ เลิกพูด 5 คำนี้กับพ่อแม่

พ่อแม่ เป็นสิ่งศั ก ดิ์สิ ทธิ์ เป็นสิ่งที่พ ร ะพุทธองค์สรรเสริญมาก

พรจากพ่อแม่ศัก ดิ์สิทธิ์มาก มีพลังส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น

ในการอุทิศบุญแผ่เมต ต าทุกครั้ง ให้อุทิศบุญหรือเชื่อมบุญ

ส่งให้พ่อกับแม่ก่อน อย่าก ล่ าวว่าท่าน ด้วย 5 คำนี้ เด็ ด ข าด ชีวิตจะไม่มีวันเจริญ

1 อย่า โ ท ษ พ่อแม่ ย ามท่าน ป่ ว ย ไ ข้
ไม่ว่าพ่อแม่จะยุ่งเพียงไร จะดึ ก ดื่นเพียงไหน จะฝนตก แ ดด อ อ ก

ปานใด พอเรา เ จ็ บ ไ ข้ ท่านจะละทิ้งการงานในทันที

ท่านจะพาเราไปหา ห ม อ ในทันที ท่านจะหา วิ ธี เ ยี ย ว ย า รั ก ษ า

เราในทันที ย ามที่ท่าน ป่ ว ย ไ ข้ เราทำเหมือนที่ท่านทำให้เรา

ได้มากน้อยเท่าไหร่ หรือว่าเพราะพ่อแม่ เ จ็ บ ป่ ว ย

5 คําพูดที่ไม่ควรพูด-เลิกพูดคำนี้กับพ่อแม่-ลูกที่ดี-เลิกพูด 5 คำนี้กับพ่อแม่-เลิกพูดคำนี้กับพ่อแม่ เลิกพูด 5 คำนี้กับพ่อแม่

นานวัน จึงทำให้ลูกไม่กตั ญ ญู ดูแลหรือ หรือเราจะเป็นจำนวนคน

ที่สังคม ตรา หน้ า ว่าเป็นลูก อ ก ตั ญ ญู เพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่ง

2 อย่า โ ท ษ พ่อแม่ ที่ท่าน บ่น ว่า
ที่พ่อแม่ บ่น ว่า ก็เพราะเราทำไม่ได้ดี ที่บ่นว่าไม่ใช่เพื่อตัวท่านเองแต่

เป็นเพราะเพื่อเรา ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่ รักลูกของตนเอง

ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่อ ย ากให้ลูกเจริญก้าวหน้ากว่าตนเอง

ไม่มีพ่อแม่คน ไหนที่ไม่อ ย ากให้ลูกของตน

เป็นอภิชาตบุตร ที่เก่งกล้าสาม า ร ถกว่าตนเอง

3 อย่า โ ท ษ พ่อแม่ว่า จู้ จี้ จุกจิก
พ่อแม่เกิດมาก่อนเรา มีประสบการณ์มากกว่าเรา อย่า ตะ ค อ ก ท่าน

เมื่อท่าน จ้ำ จี้ จำ ไช ให้กินข้าว ให้ใส่เสื้อผ้าหนา ให้ใส่หมวกกัน น็ อ ก ให้กลับบ้านเร็ว

5 คําพูดที่ไม่ควรพูด-เลิกพูดคำนี้กับพ่อแม่-ลูกที่ดี-เลิกพูด 5 คำนี้กับพ่อแม่-เลิกพูดคำนี้กับพ่อแม่ เลิกพูด 5 คำนี้กับพ่อแม่

ให้เก็บห้อง ให้ เพราะคนที่รักเราจริงเท่านั้นที่ จะจู้จี้ในเ รื่ อ งนี้กับเรา

พ่อแม่ไม่มีทาง จู้ จี้ กับคนที่ไม่ใช่ลูกหลานของ ท่านแน่นอน หรือคุณว่าไม่จริง

4 อย่า โ ท ษ พ่อแม่ว่า ไร้ความสาม า ร ถ
ไม่มีใครที่เก่งไปทุกเ รื่ อ ง และไม่มีใครที่ทำทุกเ รื่ อ งได้สมบูรณ์

พ่อแม่คือผู้ให้ ชี วิต ทุ่มเทเลี้ยงดูเราจบเติบใหญ่

สิ่ งนี้ไม่ใช่เ รื่ อ งง่ายเลย อย่าต่อ ว่า พ่อแม่ว่า

สู้พ่อแม่ของคนอื่นก็ไม่ได้ คำพูดนี้ เมื่อพูด อ อ กไป ต่อให้ม้า เ ท้ า ไว

ก็วิ่งต ามไปเก็บกลับคืนมาไม่ทัน แล้วมัน

จะกลายเป็นตรา บ า ป ในชีวิตคุณไปทั้งชีวิต

5 อย่า โ ท ษ พ่อแม่ ว่า ชั ก ช้ า
ย ามพ่อแม่ แ ก่ เ ฒ่ า อย่า ด่ า ทอ ว่าท่านทำอะไร ชัก ช้า

5 คําพูดที่ไม่ควรพูด-เลิกพูดคำนี้กับพ่อแม่-ลูกที่ดี-เลิกพูด 5 คำนี้กับพ่อแม่-เลิกพูดคำนี้กับพ่อแม่ เลิกพูด 5 คำนี้กับพ่อแม่

หากเรายังไม่เคยเป็นพ่อแม่ เราไม่มีทางรู้เลยว่าคนเป็นพ่อแม่ต้องใช้ความรัก

ความ อ ด ทนมากเพียงใดในการสอนให้เราเดิน

สอนให้เรากิน สอนให้เราอาบน้ำ สอนให้เรา

ย ามที่ท่านหนุ่มสาว ท่านทุ่มกำลังแรงกายเพื่อพวกเรา มาบัดนี้

ร่ าง ก าย จึง ท รุ ด โ ท ร ม หากวันหนึ่งพ่อแม่ แ ก่ ช ร า ลง

กำลังวังชาเริ่ม เ สื่ อ ม ถอย จงจำไว้ เห็นพ่อแม่ในวันนี้

ดุจเห็นตนเองในวันข้างหน้าเ รื่ อ งก ตั ญ ญู ต้องรีบลงมือทำ

หากใครได้ทำ ผิ ด พ ล า ดไปแล้วก็อย่าลืมขอขมาท่าน

ใช้เวลาที่เหลืออยู่ทำให้ท่านได้ชื่นใจและภูมิใจกับเรานะ

ส่วนคนไหนที่พ่อแม่ไม่อยู่กับเราแล้วก็อย่าลืม ทำบุญอุทิศให้ท่านด้วยนะ

ขอบคุณแหล่งที่มา bangpunsara