7 ข้อนี้ที่จะทำให้การนั่งสมาธิได้บุญสูง สุ ด

การนั่งสมาธิ อย่ า งไร ให้ได้บุญสูง สุ ด โดยมี ก ฎ 7 ข้อ มี ดั งต่อไปนี้

1.เ ลิ กคิดเ รื่ อ งจะเอาบุญ

สิ่งแรกที่ค ว รทำคือ เ ลิ กคิดเ รื่ อ งนี้ครับเพราะจุดประสงค์ของการนั่งสมาธิที่แท้จริงคือเพื่อให้จิตส ง บ

และมีปั ญ ญ า ญ า ณในการดั บ ทุ ก ข์ได้ต่างหาก

2.สมาทานศีล 5

การใช้ชีวิตในแต่ละวันอาจทำให้เรารั ก ษ าศีลไม่ค ร บแต่อ ย่ า งน้อยขณะที่เรากำลังทำสมาธิ ห า กศีลเราค ร บ

ก็จะทำให้จิตของเราไม่ขุ่ น มั ว ส่งผลให้สมาธิเ กิ ดค ว ามส ง บและก้าวห น้ าม า กขึ้น

3.ลื ม ว่าเป็นใคร

ห า กเรายังยึ ด ติ ดกับชื่อเ สี ย ง ย ศ ล า ภ สรรเสริญ แ ส ด งว่าเรายังมีอั ต ต า

คือความยึดมั่นถือมั่นในตั ว ต นสิ่ งนี้จะทำให้นั่งสมาธิได้ไม่ดี นั่งเท่าไรก็ไม่ได้ ผ ล

4.เค า ร พ พ่อแม่

ใครที่นั่งสมาธิเท่าไรก็ไม่ก้ า วห น้ า ล อ งพิจารณา ต นเองก่อนว่าเราเค าร พ และดูแ ล พ่อแม่ ทั้งก า ย ว าจ าใจ

ดีหรือยังถ้าแ ม้แ ต่กั บพ่อแม่เรายังดีกั บท่านไม่ได้จะไปทำบุญอะไรก็ไม่ขึ้นค รั บโดยเ ฉ พ าะการนั่งสมาธิซึ่งถือเป็นบุญใหญ่

จะต้ อ งมีบ า รมีด้ า นนี้มาเสริมเป็นอ ย่ า งม า ก

5.หาครูอาจารย์

ไม่ ต้ อ งไปหาที่ไหนไกลครับ เปิด ยูทูป ดูเลยแล้วล อ งหลายแบบหรือถ้าใครสะดวกไปป ฎิ บั ติ ต า มสถานที่ป ฎิ บั ติ

ก็ลองไปดูได้แล้ววันหนึ่งเราจะเจอแนวทางของเราเอง ที่ทำให้เราเข้าสมาธิได้เร็ว

6.หมั่นทำทาน

ถามว่าการทำทานเ กี่ ย วอะไรด้วยคำต อ บคือ ต้องลองดูครับ เพราะคนที่ทำทานบ่อย จะฝึ กการ ส ล ะ สิ่งที่รักที่ห ว งไปโดยป ริ ย า ย

ซึ่งอ า ร ม ณ์นี้จะไปกระ แ ท ก จิตให้เข้าสมาธิได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ ค่ อ ย ให้ทาน

7.อ ย่ า มั วแ ต่ นั่งสมาธิ

จริงแล้วเราส า ม า รถทำสมาธิได้ ต ล อ ดเวลา เรียนหนังสือทำงานบ้าน เพียงใส่ ส ติ ให้ไปทำตลอด หรือการงานนั้นหรือที่เรียกว่าการเจริญ ส ติ นั่นเอง

ที่สำคัญนั่งเสร็จแล้วอย่ าลืมกรว ดน้ำแบ่งให้ผู้อื่นด้วยนะครับอ า นิ ส ง ส์ จะได้ข ยั บเป็นหลายเท่า จำไว้ว่า ยิ่งให้ยิ่งได้ ยิ่งห ว งยิ่ง อ ด