เทวดาส่วนตัวทุกคนมี บู ช าวิธีนี้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

เทวดาส่วนตัวทุกคนมี บู ช าวิธีนี้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

แนะนำภายหลังทำบุญเช่น ตักบาตร ถวายสังฆทาน เป็นต้น ให้ท่านเตรียมน้ำสะอาดไว้ 1ขวด และ นำจรด ระหว่างคิ้ว

กล่าวคำอ ธิษฐ านจิต ดังต่อไปนี้นะคะ นะ โม ตัสสะ ภะคะวะโต อะ ระ หะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) นะ โม พุท ธา ยะ

ลูกขอเชิญ พ ระพุทธเจ้าทั้ง 5 พ ระองค์ โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ข อส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ที่รั กษ าตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

ให้เริ่มเทน้ำ ลงบนพื้นดิน ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไป กับ พ ระแม่ธรณีพระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์พย าน

ขออานิสงค์ผลบุญกุศล อันใดที่ข้าพเจ้า (ชื่ อ – ส กุ ล) ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้ กับเทวดา

ทั้งหลายทั้งปวง ของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจาก ความทุ กข์ เ รื่ อ งที่ประสบปัญหา

ไม่ว่าท่านจะมาจากชาติใดภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดี และ ระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะ

อยู่ ในภพภูมิใด ข อให้ท่านจงมารับ กุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อ ย่ าแวะ อ ย่ าเวียนที่ใด

ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่านทุกตัวทุกตน ทุกภพทุกภูมิ ข ออานิสงค์ผลบุญ ดังกล่าวนี้โปรดกลายเป็น โภคทรัพย์

ตามที่ท่านปราถนาทุกประกา ตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ สาธุบุญ เพิ่มเติม ก า รขอฝาก ผ่านบารมี

ของพ ระแม่คงคา และ พ ระแม่ธรณี ไปสิ่งสำคัญมาก ก า รกรวด น้ำลงดิน กุศลจะส่งถึง เร็วกว่า การกรวดน้ำแห้ง

คือ เพียง อ ธิษฐ าน จิต สำหรับผู้ที่บารมี ยังไม่มากพอ ถ้าไม่สะดวกก็กรวดน้ำ ลงบนภาชนะแล้ว นำไปรดลงดินที่

โ ค น ต้ น ไ ม้ ระ ห ว่ า ง ท่องคำกรวดน้ำ ด้านบน ให้เทน้ำลงดิน ตลอดจนจบ คำกรวดน้ำ

ไม่ว่าน้ำจะเหลือมากน้อย เพียงใดให้เทให้หมดพร้อม กับคำพูดสุดท้ายที่จบ โดยไม่ต้อง ให้หลงเหลือ

ที่มา son gworld null