ยิ่งให้…ยิ่งได้ละได้…ยิ่งมี

ยิ่งให้…ยิ่งได้ละได้…ยิ่งมี

คำว่า ยิ่งให้…ยิ่งได้

ให้อะไร?

ให้ทาน ให้ความช่วยเหลือ ให้เมตตา ให้ความกรุณา ให้อภัย ให้อโหสิกຽຽม

แล้วได้อะไร?

ได้ความสุขลึกล้ำในจิต เป็นความปิติที่บรรย ายค่ามิได้

ได้เข้าใจถึงธรรม ได้เข้าถึงการแบ่งปัน การอยู่ร่วมกันที่สงบ

ได้ขจัดความเ ศ ร้ าหมองได้ละความอย า กได้อย า กมี

ยิ่งให้…ยิ่งเข้าใจมากขึ้น

อ้อ ก็ไม่มีอะไรเลยที่แน่นอน ที่จีรัง เกิດขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป

ทรัพย์สินเงินทองไม่มีใครเอาไปได้เลยเมื่อหมดลมหายใจ

กຽຽมดีที่ทำ บุญที่สร้างเท่านั้นที่เอาไปได้

ทุกวันมีชีวิตที่สุข ได้ช่วยเหลือ ได้แบ่งปันทำชีวิตตนเองให้ดีมีคุณค่าได้ช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นให้ดี มีคุณค่า

ได้มามากมายแล้วในชีวิตยิ่งให้…ยิ่งมีความสุข