ท่องก่อนเข้านอนคืนนี้ เป็นสิริมงคล มีเงินทองไหลมาเทมา

ท่องก่อนเข้านอนคืนนี้ เป็นสิริมงคล มีเงินทองไหลมาเทมา

หล า ยคนเชื่อในเ รื่ อ งราวต่าง หากพูดถึงท้าวเวสสุว ร รณ ตั้งแต่โบราณกาลนาน มาแล้ว มีความเชื่อกันว่าการมีท้าวเวสสุ ว ร ร ณที่ตัวท่านบูชาเอาไว้กับตัว หรือในบ้ านนั้น จะช่วยให้เป็นการเสริมโชคต่าง ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การง า น การเงิน และท่านช่วยปกปักรั ก ษ าผู้อาศัยอยู่ภายในบ้านอีกด้วย

ให้พ้นภั ยต่างที่จะเกิดขึ้นต่อตัวท่าน บูชาท้าวเวสสุวรรณ พระคาถาของ สมเด็จพระพุ ธกั ส ส ป ได้เผยโดยหล ว งพ่อฤ าษีลิ งดำ แห่งวัดท่าซุง โดยหล ว งพ่อท่านบอ กว่าคาถาบทนี้ เป็นหนึ่ งในคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์

ท้าวเวสสุวรรณท่านให้มาและบอ กกล่าวว่าให้สวดมนต์ไหว้พระตั้งจิตตั้งใจในทุกคืนก่อนนอน ให้พระองค์ระลึกถึงบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อันมีพระพุทธกัสสปทรงเป็นประธาน เพราะท่านได้เป็นเจ้าของบทคาถานี้

แพุท ธั ง มัดจิต ธัม มั ง มัดใจ ศั ต รูทั้งหล า ย วินา ศสั น ติ พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ โ ร คทั้ งหล า ย วิน า ศสัน

สำหรับบทใน 2 บรรทัดแรกเป็นการกล่าว คาถาเพื่อเป็นการปกป้องและเพื่อเป็นการรั ก ษ าตนเอง

บทหนึ่ งของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน

ฆ ะเ ต สิ ฆะเ ต สิ กิงกะระณัง ฆะเตสิ อะหังปิตัง ชานามิ ชานามิ

สามารถสวดคาถาทั้งสองไปพร้อมกันได้เ ล ย ท่านบอ กว่าสวดแล้วศั ต รูรอบข้างจะแพ้ภั ยไปเอง อุปสรรคต่างที่ล้วนจะเข้ามาก็สามารถจะก้าวผ่ านไปได้อย่างราบรื่น ไม่มีอุปสรรคและไม่มีปัญหาใด

บทกรวดน้ำแบบสั้น

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิต า โหนตุ ญาตะโย ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหล า ยของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหล า ยของข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ เถิดฯ

ข้าพเจ้ากล่าวชื่อนามสกุล ขออุทิศบุญกุ ศล จา กการ เจริญภาวนานี้ ให้แก่เจ้า กร รมน ายเว รของข้าพเจ้าทั้งหล า ย สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านไว้

ตั้งแต่อดีตชาติจ นถึงปัจจุบันชาติ ชาติใดก็ต ามภพใดก็ต าม โดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี โปรดอโหสิกร ร มให้แก่ข้าพเจ้า และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วย

ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำนี้ จงส่งผลให้แก่เจ้าก ร รมนายเ วรทั้งหล า ยของข้าพเจ้าเทอญ สาธุ โดยหลังจากที่เรากล่าวคำสวดเสร็จที่เรียบร้อย ให้เราทำการกรวดน้ำที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งเหล่านี้ทำแล้วจะเกิดความสุขกายสบายใจ ทำแล้วดีจะมีคนคอยปกปักรั ก ษ าคุ้มครองสิ่งต่างที่อยู่รอบตัวของเรา

ขอบคุณข้อมูลจาก deejunglife