เปิดหลักเกณฑ์ ลงทะเบียนรับเงิน 1,000 บาท ครอบครั ว ละ 1 สิทธิ์

<– END Featured Image. –>

ในเพจ เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี โพสต์ข้อความระบุว่า

เทศบาลเมืองบ้านสวนเปิดรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน

(เทศบาลบ้านสวนร่วมกับ อบจ ชลบุรี ช่วยเหลือประชาชน 1,000 บาท)

กรณีได้รับผลกระทบจาก โ ร ค ติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (Covid-19)

ระหว่างวันที่ 20 – 23 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น.

หลักเกณฑ์ที่ประชาชนมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือฯ

-มีสัญชาติไทย และอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ในวันลงทะเบียน

-เจ้าบ้านหรือตัวแทนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

(ณ วันที่ 17 เมษายน 2563) ครอบครัวละ 1 สิทธิ์ เท่านั้น

-ผู้มายื่นขอต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (มีนายจ้างจ่ายสมทบเงินประกันสังคม)

-ผู้มายื่นขอต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ ลู ก จ้างของหน่วยง า นของรัฐหรือผู้ได้รับบำเหน็จบำนาญ

หลักฐานที่ประชาชนต้องเตรียมมา

-ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ

-บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ

-สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยเท่านั้น ย้ำ ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น

หากไม่ใช่ ธนาคารกรุงไทยต้องเป็นบัญชีที่มีพร้อมเพย์ (PromptPay) เท่านั้น

** โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้ยื่นคำขอลงทะเบียน 1 ฉบับ สามารถดาวน์โหลดเอกส ารได้

ส่วนคำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน

(เทศบาลบ้านสวนร่วมกับ อบจ.ชลบุรี ช่วยเหลือประชาชน 1,000 บาท) ก

รณีได้รับผลกระทบจาก โ ร ค ติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (Covid-19)

ระหว่างวันที่ 20 – 23 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น.

ขอบคุณที่มา ให้ความรู้.com