เวลา โ ก ร ธใคร ห้ า มไปแ ช่ งเขา เดี่ยวสักวันผลของการกระทำของเขาก็ตามสนองเขาเอง

เวลาโกรธใคร ห้ามไปแช่งเขา เดี่ยวสักวันผลของการกระทำของเขาก็ตามสนองเขาเอง

คนที่จะแช่งใครก็จะต้องมีความ อ า ฆ า ต พ ย า บาท คิดมุ้ง ร้ า ย

คิดเบียดเบียน มีอกุศลเจตนาและจัดเป็น ก ร ร ม ชั่ ว

ซึ่งจะทำให้ตัวคนที่ทำนั่นแหละทีเป็นผู้เดื อดร้อนเอง

ภายหลังส่วนคนโดนแช่ งไม่รู้ไม่เห็นอะไร

ยิ่งถ้าหากรู้แล้วเฉยหรือให้ อ ภั ย

จะกลายเป็นคนโดนแช่ งจะได้บุญเสี ยเองเขาทำ ชั่ ว

คนละเวลากับที่เรา ส า ป แ ช่ ง ก ร ร มคนละ อ ย่ า ง กัน

ทางที่ดี เพื่อให้ได้ประโยชน์แทนทีจะ ส า ป แ ช่ งเขา

ก็ถือโอกาสให้อภั ยเขาเสี ยเ ล ยก็จะเป็นกุศล แ ก่ ตนเอง

เ รื่ อ งของการ ส า ป แ ช่ ง ถ้าคน นั้น

มีอำ น า จให้พรคนได้ อ ย่ า งมากมายมหา ศ า ล

ถึงขนาดพลิกชีวิตคนให้เจริญรุ่งเรือง

เป็นมหาเศรษฐีพลิกชีวิตคน

หนึ่งได้คนนั้นหากได้ ส า ป แ ช่ ง ขึ้นมาจะน่า ก ลั วมาก

ให้ผลแรงมากแต่ในความเป็นจริง

คนธรรมดาไม่มีอำ น าจจิตขนาดนั้นมีแต่ พ ร ะ พุ ธ เ จ้ า

พ ร ะ อรหันต์ พ ร ะ อริยสงฆ์ ที่มีอำ น า จ จิติสมาธิมาก

ซึ่งท่านไม่ไป ส า ป แช่ งใครหรอกคนธรรมดา

ไม่มีอำนาจบีบคั้นธาตุขันธ์ผู้อื่นให้ แ ต ก

ได้ขนาดนั้นหรอกไม่ต้องใส่ใจมากหากคนอื่น

ทำไม่ดีกับเราคิดไม่ดีกับเราอโหสิให้ไป

เขาไป ตั ด เ ว ร ตั ด ก ร ร ม อโหสิ ก ร ร ม ให้ อ ภั ย

จะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีกับตัวเราเอง

คนทำไม่ดีเขาก็ต้องได้รับผล ก ร ร ม

ที่ก่อไม่วันใดก็วันหนึ่งนั้นแหละ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา rahuslub