เวลาไปทำบุญที่ไหนก็ตาม “ให้อธิษฐานแบ บนี้” (หลวงตาดู่)

เวลาไปทำบุญที่ไหนก็ตาม “ให้อธิษฐานแบ บนี้” (หลวงตาดู่)

คนส่วนใหญ่เวลาทำบุญมักอธิษฐานว่า ขอให้ร  ว  ย ขอให้สุขภ  า  พแ   ข็  งแรง

ขอให้ได้ยศตำแหน่ง ฯลฯ แต่ที่จริงแล้วมีคำอธิษฐานที่ง่าย สั้น ครบวงจร

เป็นประโยชน์ครบถ้วนกว่ามาก

หลวงปู่ดู่เคยสอนไว้ว่า เวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้นไปเ ล ยว่า

“ขอให้ประสบแต่ความดี ปราศจากความทุ  ก  ข์” เพราะคำว่า ความดี นั้นรวมครบหมด

ทั้งร  ว  ย สุขภ  า พดี มียศตำแหน่ง มีคนรักเมตตา ฯลฯ ส่วนปราศจากความทุ  ก  ข์

ก็ตั ดสิ่งไม่ดีหมดทุกอย่ าง ไม่มีทุ  ก  ข์ ไม่มีโ ร ค  ภั  ย

ไม่มีอุปสรรค ไม่มี  ศั   ต  รู 

ที่สำคัญคือ การ “พบแต่ความดี” นั้นสำคัญมาก เพราะแม้เราจะขอพร

จ นร่ำร  ว ยจริง แต่ไม่ดี เ  งิ นนั้นเราอาจเอาไปเล่นพ   นั  น

ไปซื้อย าบ้า สุดท้ายก็พาไปน  ร ก

แม้จะมียศตำแหน่งแต่ปราศจากความดี ก็อาจเ  อ  าตำแหน่งไปข่ ม เ ห ง

คนอื่น คดโกงประเทศชาติ ก็มีน  ร กเป็นที่ไป แม้จะมีแต่ใครก็รักเมตตา

แต่หากเราไม่ดี เราก็อาจกลายเป็นคนเจ้าชู้ หลอกคนนี้ให้รัก

คนนั้นให้หลง สุดท้ายก็ทะเลาะตบตีกัน

และไปน  ร  กกันทั้งห มู่


“การขอให้พบความดี” จึงถือเป็นพรอันสำคัญที่สุด เพราะผู้ที่จะทำความดี

ต้องมีปัญญาพอที่จะรู้ว่าความดีมีประโยชน์เช่นใด

ดังนั้นเมื่อมีปัญญา แม้จะเกิดมาจ น

ก็ใช้ปัญญาหาเงินจ นร  ว ยได้

แม้จะเกิดมาต่ำต้อย ก็ใช้ปัญญาทำง า นหายศตำแหน่งมาได้ไม่ย าก

แม้เกิืดมาไม่มีใครรัก แต่หากมีปัญญารู้จักพูดจา

ใครก็จะหันม  า  รัก ที่สำคัญคือ

เมื่อมีปัญญา


ก็รู้ว่าความ ชั่  วไม่มีประโญชน์ ไม่ควรทำ ความดี มีแต่ประโยชน์

และควรทำ ดังนั้นจึงเป็นผู้มีความสุขทั้งโ  ล  กนี้ และโ  ล  กหน้า

มีแต่สุคติเป็นที่ไป น  ร  กไม่ได้เยี่ยมเยีน

ใครอยู่ใกล้ก็มีความสุข

ขอบคุณแหล่งที่มา verrysmilejung