ข้ อ คิ ดสอนใจ หากรู้สึกชีวิตตกต่ำ ใหอธิษฐานแ ค่ 5 นาทีเพิ่มศิริมงคล

ข้ อ คิ ดสอนใจ หากรู้สึกชีวิตตกต่ำ ใหอธิษฐานแ ค่ 5 นาทีเพิ่มศิริมงคล

หากรู้สึกชีวิต ต ก ต่ำ ให้ อ ธิ ษ ฐ า นแ ค่ 5 นาที เพิ่มศิริมงคล

เห็น ผ ล รั บ ร อ ง อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือส ว ดก่อนนอนก็ได้

นะโม 3 จบ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน บิดาและม า ร ด า

ครูบาอาจารย์พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์

พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจ นสิ่ง ศั ก ดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ

และท่านเจ้ากรร มนายเ ว ร จะด้วย ก า ยว า จ า ใ จ ก็ ดี ขอได้โปรด

อโหสิก ร ร มแ ก่ ข้าพเจ้าด้วย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติ ดตาม

มาขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัว ได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอ ถ อ น

คำอธิษฐานคำสาบานที่จะติ ดต ามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่าง

เป็นอิสระต่อกัน ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควร

ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ ผ่ า น มาจ นถึงปัจจุบัน

จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจ น บริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย

อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธน ส า ร สมบัติ

อุปสรรคใด โ ร คภั ยใด ขอให้มล าย สิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้า

มีความสว่างทั้งทางโ ล ก ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

หากมีผู้ใดเคยสร้างเ ว ร สร้างก ร ร มกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะช า ติ ใ ด ภ พ ใดก็ตาม

ข้าพเจ้ายินดีอโหสิก ร ร มให้ ขอ ถ อ น ความ พ ย า บ า ท ความอ า ฆ าต

และคำส า ป แ ช่งในทุกชาติ ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสา ป แ ช่ ง

ของปวงชนของ เจ้าก ร ร ม น า ย เ ว ร ขอให้พ้นน ร กภูมิ

พบแสงสว่างทั้งทางโ ล ก ทางธรรม เทอญ แนะนำส ว ดก่อนนอนทุกคืน

เราควรตั้งใจให้ อ ภั ยทุกสิ่งทุกอย่างและแ ก่ทุกคน ทำเสมือนหนึ่งว่า

เราจะไม่ตื่นขึ้นมาอีก ความตั้งใจอ ย่า ง นี้

ทำให้ใจของเราสงบ และเราจะหลับไปอย่างเป็นสุข

ตื่นขึ้นพร้อมด้วยความสดชื่น แจ่มใส ขอจงท่ อ งจำไว้ว่า

เมื่อใดใจของเรา ผู ก เ ว ร เมื่อนั้นมองไปทางใดก็พบแต่ ศั ต รู

แต่เมื่อใดใจของเรามีเมตตา มองไปทางใดก็เจอแต่มิตรไมตรี

ขอขอบคุณแหล่งที่มา boktorth