8 ข้อที่เมืองไทย โชคดี และเก่ง กว่าต่างชาติเ รื่ อ งโ ค วิ ด

8 ข้อที่เมืองไทย โชคดี และเก่ง กว่าต่างชาติเ รื่ อ งโ ค วิ ด

1- ประเทศไทยเป็น “ประเทศที่ 2” ต่อจากจีน ที่พบคนติด โ ค วิ ด – 19 แต่ ณ วันที่ 24 เม.ย. 63 ทั่วโลกมีคนติด 2,737,866 คน แต่มีคนไทยติดเพียง 2,854 คน คิดเป็น “0.10%” และทั่วโลกมีคนเสีຍชีวิต 191,423 คน แต่คนไทยเสีຍชีวิต เพียง 50 คน คิดเป็น “0.03%” ซึ่งถือว่าน้อยมาก

2-  บุคลากรทางการแพทย์ของไทย ยังไม่มีใคร “เสีຍชีวิต”โดยตรงจาก โ ค วิ ด – 19 เ ล ย ทั้ง ที่บุคลากรทางการแพทย์ในประเทศอื่นเสีຍชีวิตไปแล้วนับพันคน

3- แม้เศรษฐกิจจะเสีຍหาย แต่บ้านเรายังไม่อดต า ย เพราะเราเป็นประเทศที่ “ผลิตอาหาร” ได้เอง อีกทั้งที่ผ่านมาสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวส า ร อาหารกระป๋อง กระดาษชำระ ฯลฯ ก็ไม่มีอะไร “ข า ดแคลน” เ ล ย เพราะเราผลิตเองได้พอสำหรับใช้ในประเทศ

4- ถ้าเราวางยุทธศาสตร์ดี ประเทศเรามีโอกาสที่จะ “ฟื้นตัว” ได้เร็ว เพราะเราสามารถ “ส่งออกอาหาร” ไปทั่วโลกได้ และจ นถึงสิ้นปีนี้หากเราคุมโ ร คร ะ บ า ด ได้แล้ว แต่นักท่องเที่ยวยังไม่กลับเข้ามา เราก็จัดแคมเปญ “ไทยเที่ยวไทย” เป็นการคลายความເครียດของคนไทย และทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้

5- คนไทยลืมเ รื่ อ งบาดหมางไปชั่ วขณะ หันมา “ร่วมมือร่วมใจ” และ “เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่” กัน มีน้ำใจต่อผู้ที่มีโอกาสน้อยกว่า ซึ่งเราไม่ค่อยเห็นบรรย ากาศแบ บนี้ในประเทศอื่น

6- คนไทย ที่มักถูกมองว่า “รักสบาย” และ “ไร้ระเบียบ” กลับเป็นคนที่ “เข้มงวด” และให้ความร่วมมือกับมาตรการต่าง เช่น การใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การกักตัวในบ้านพัก เป็นต้น ซึ่งน่าชื่นชมมาก

7- ช่วง โ ค วิ ด – 19 หลายเดือน เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด ที่ทำให้ ธรรมชาติได้มีโอกาส “พัก” ได้มีโอกาส “ฟื้นตัว” ดังที่เราเห็น เต่าทะเล ขึ้นมาวางไข่มากขึ้น เห็นพะยูนมาว่ายน้ำกันอย่างสดชื่นและมีความสุข

8- ช่วงนี้ หลายคนทำง า นที่บ้าน (Work from Home) ทำให้คนทำง า นมี “ทักษะการใช้ IT” มากขึ้น อีกทั้งองค์กรต่าง จะมี “การปรับตัว” ซึ่งทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้มาก เช่น ต่อไปไม่ต้องสร้าง Office ขนาดใหญ่ ไม่ต้องมีห้องประชุมเยอะแล้ว

ต้องชื่นชม “พวกเราทุกคน” ที่ทำสิ่งดี กันมามากมาย จ นได้ผลดีมาก แล้ว แต่อย่า “การ์ดตก” อย่า “ชะล่าใจ” ไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมอย่างIด็ดข า ด

ดูแล “ตัวเอง” และ “ครอบครัว” ให้ดีที่สุดอย่างเต็มที่ เพื่อให้เราผ่านพ้นช่วงเวลา โ ค วิ ด – 19 นี้ไปได้ทุกคน เพื่อเตรียมพบกับ “ชีวิตใหม่” ชีวิตที่สดชื่น สดใส สวยงาม ภายหลังเมฆร้ า ยได้พัดผ่านไป

ขอบคุณที่มา ท่าน ประสิทธิ์ องอาจตระกูล (ฮิม)