ใ น ย า ม ลำ บ า ก แ ต่ จิต ยั ง เ ป็ น กุ ศล ก็ส ามาร ถส ร้ า ง บุ ญ ได้ ด้วยการให้ทาน 5 อย่างต่อไปนี้

ทา น 5 ประการ ที่ไ ม่ได้ใช้เงินเเต่ ได้บุญมากล้น ในย ามที่เราลำบากเราแทบไ ม่มีกิน งานที่ทำทุกสิ่งตรงหน้ามีแต่ปัญหา

แต่จิตยังเป็นกุศล อย า กสร้างบุญกุศล หวังใจให้บุญที่ทำ กssมดีที่สร้าง หนุนให้จิตนั้นสะอาด เกิດปัญญาพบทางสว่าง และอานิสงส์บุญนั้นหนุนนำเปลี่ยนแปลงชีวิต

ขอให้น้อมนำในสิ่งที่เรามี ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า บุคคลแม้ไ ม่มีทรัพย์สินเงินทอง แต่ก็สามารถให้ทา นกับผู้อื่นได้

ด้วยสิ่งของ 5 ประการ ดังต่อไปนี้

1. ใบหน้าเป็นทา น

หมายถึง ใบหน้าเราที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความเบิกบาน ทำให้ผู้พบเห็นมีความสุขใจคลายทุกข์ เป็นแบบอย่ างแห่งคนเข้าใจโลก เข้าใจธรรม

2. จิตใจเป็นทา น

หมายถึง สามารถเปิดอกเปิดใจ รับฟังความทุกข์ของผู้อื่น ด้วยความนอบน้อม และจริงใจ จิตใจมีเมตตา กรุณา มีใจยินดีต่อบุญ ต่อกssมดีของผู้อื่น
มีการวางใจในสิ่งที่เกิດขึ้นด้วยธรรม ทา นย่อมมีพลังดึงดูดโน้นน้าว ช่วยให้ผู้ประสบทุกข์เห็นแสงสว่างโดยพลัน ให้อภัยทา นแด่ทุกคนรอบข้างที่ล่วงเกินเรา

3. วาจาเป็นทา น

หมายถึง คำพูดที่ให้กำลังใจ คำพูดที่ชื่นชมและปลอบประโลมผู้อื่นให้มาก นำพุทธวาจา ความรู้ที่มี เป็นประโยชน์ช่วยให้คนมีกำลังใจ ลุกขึ้นมาต่อสู้ชีวิตอีกครั้ง

4. ๑วงตาเป็นทา น

หมายถึง ใช้แววตาแห่งความหวังดี แววตาแห่งความโอบอ้อมอารีให้กับผู้อื่น ๑วงตาที่เห็นธรรมย่อมหนุนนำ เป็นที่พึ่งพิงของสรรพสัตว์ได้

5. กายเป็นทา น

สามารถใช้ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นภัยทั้งปวง ช่วยงานของพระพุทธศาสนาให้สำเร็จลุล่วง แบ่งเบาภาระในกิจของวัด เป็นต้น

ที่มา สบายใจจัง