เ ปิ ดวิ ธี ล งทะเบียน กู้เ งิ น ฉุกเฉิน เพียง 5 ขั้นตอนง่าย แล้วรอรับเ งิ น

วิธีลงทะเบียน “กู้เงินฉุกเฉิน” ธนาคารออมสิน เพียง 5 ขั้นตอนง่าย กรอกไม่กี่ข้อ ผ่านช่องทางออนไลน์ แล้วเตรียม SMS ยืนยันรับเงิน

จากกรณี ธนาคารออมสิน เตรียมปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน โดยวงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.10% ผ่อนชำระนาน 24 เดือน ปลอดชำระเงิน 6 เดือนแรก สำหรับช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไ ว รั สโควิด-19 คาดว่าจะมีประชาชนที่เดือดร้อนเข้าใช้บริการเงินกู้ที่ธนาคารราว 15 ล้านคน โดยเปิดลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์

ขั้นตอนการลงทะเบียน

สำหรับขั้นตอน “ลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉินออมสิน” มีดังต่อไปนี้

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ (วงเงินสูงสุด 10,000 บาท)

1 เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียน ธนาคารออมสิน (คลิกที่นี่)

2 คลิกคำว่า “ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า” (โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 15 เม.ย. 2563)

3 จากนั้นจะขึ้นคำว่า เงินกู้ 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน ระยะเวลา 24 งวด (เริ่มชำระงวดแรกในเดือนที่ 7) แล้วคลิกคำว่า “หน้าถัดไป”

4 กรอกข้อมูลส่วนตัว ดังต่อไปนี้

เลขที่บัตรประชาชน

ชื่อ ผู้ลงทะเบียน

นามสกุล ผู้ลงทะเบียน

เบอร์โทรศัพท์

E-mail (ถ้ามี)

อาชีพ

รายได้

ผลกระทบ

เลขที่บัญชีธนาคารออมสิน

5 ผู้ลงทะเบียน ที่ได้รับการอนุมัติวงเงิน จะได้ SMS ติดต่อกลับภายใน 5 วัน แล้วรอเงินเข้าบัญชี

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ (วงเงินสูงสุด 50,000 บาท)

ขั้นตอนตามนี้

1 เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียน ธนาคารออมสิน (คลิกที่นี่)

2 คลิกคำว่า “ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า” (โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 15 เม.ย. 2563)

3 จากนั้นจะขึ้นคำว่า เงินกู้ 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลา 36 งวด แล้วคลิกคำว่า “หน้าถัดไป”

4 กรอกข้อมูลส่วนตัว ดังต่อไปนี้

เลขที่บัตรประชาชน

ชื่อ ผู้ลงทะเบียน

นามสกุล ผู้ลงทะเบียน

เบอร์โทรศัพท์

E-mail (ถ้ามี)

อาชีพ

รายได้

ผลกระทบ

5 สาขาจะติดต่อกลับ เมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วน

ข้อมูลที่ ทางออมสินได้โพสต์เอาไว้

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด หากข้อมูลของท่านไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณาสินเชื่อ และถ้าไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 5 วัน ถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด