ครม.ไฟเ ขี ย ว เพิ่มเยียวย า รายละ 5 พันจาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน

ครม.ไฟเ ขี ย ว เพิ่มเยียวย า รายละ 5 พันจาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน

คณะรัฐมนตรีมีมติขย ายระเวลาจ่ายเงินเยียวย าให้ผู้ได้รับผลกร ะท บโควิ ด-19 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มาตรการจ่ายเงินเยียวย าให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 คนละ 5,000 บาท จากเดิมเยียวย าเป็นเวลา 3 เดือน ขย ายเวลา เป็น 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ย. 2563 รว ม เ ป็ นเงินคนละ 30,000 บาท แต่ให้ 9 ล้านคนเท่านั้น

เมื่อวันที่ (7 เม.ย.) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณีการเยียวย าจากสถานการณ์ไ ว รั สโควิด-19 ให้กับประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม จำนวน 5,000 บาทต่อเดือน

โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ว่า ครม.อนุมัติให้ขย ายการช่วยเหลืออาชีพอิสระ จากเดิม 3 เดือน ขย ายเป็น 6 เดือน ถึงเดือนกันย ายน 2563 โดยจ่ายเงินต่อไปสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับอนุมัติไปต าม ร ะ บ บ จำนวน 9 ล้านคน

นายอุตตม ยังตอบคำถามถึงการจะขย ายจำนวนผู้ได้รับเงินช่วยเหลือ 5 พันบาท จาก 9 ล้านคนหรือไม่ ว่า วันนี้การลงทะเบียนมาได้มากแล้ว จะขอยึดตรงนี้ไว้ก่อน ส่วนสถานการณ์ข้างหน้าเป็นอย่างไรจะไปพิจารณาดู

ส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรและกลุ่มอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนรับ 5 พัน กำลังดำเนินการ เกษตรกรจะใช้หลักครัวเรือนตามที่เคยดูแลมาแล้ว รายละเอียดกำลังจัดทำว่ารูปแบบเป็นอย่างไรให้เหมาะสม

สำหรับการช่วยเหลือการเลิกจ้างงาน ธนาคารแห่งประเ ท ศ ไทย (ธปท.) จะเข้าไปช่วยเหลือสภาพคล่องแก่ผู้จ้างงาน ส่วนคนที่ตกงานแล้วให้เป็นไปตามระบบ หากอยู่ระบบประกันสังคม ทางสำนักงานประกันสัง ค ม จ ะดำเนินการช่วยเหลือ หากเป็นอาชีพอิสระก็เข้าสู่ระบบรับเงินช่วยเหลือจากรั ฐบ าล 6 เดือน

โดย พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ที่ ครม. อนุมัติในวันนี้ จะนำเงินเข้าไปช่วยเหลื อป ระ ช า ชนจากที่ขย ายเวลาจาก 3 เดือน เป็น 6 เดือนด้วย ยืนยันคลังจะกู้เงินภายในประเทศก่อนพิจารณากู้เงินจากต่างประเท ศ

Cr: การคลัง