“แนะนำย ามด ว งตก”บางช่วงเวลาเราอาจ ด ว งดี แต่ บางช่วงเวลาเราอาจ ด ว งตก เคราะห์ร้ า ยต่างนา ทำตามแนะนำ รับรอง ป้องกันได้

แนะนำการอ ธิษฐ านเมื่อด ว งตก เสริมบารมีและสะเดาะเคราะห์

เคราะห์ คือสัญญาณที่เต ือนให้เราสำรวจว่าในตอนนั้น (หรือก่อนหน้านั้น) เราต้องบกพร่องในเ รื่ อ งใดเ รื่ อ งหนึ่งของชีวิตแน่นอน ธรรมชาติก็เลยเต ือนเราด้วยเคราะห์ เพื่อให้เรารีบหันกลับมามอง หันกลับมาเรียนรู้ จะได้ปรับปรุงแก้ไข จะได้พัฒนาตนเองให้เข้าใกล้ความสมบูรณ์มากขึ้น และเพื่อเป็นการเสริมบารมี แต่งเติมຣาศี และสะเดาะเคราะห์

ให้จุดธูป 39 ดอก ที่โล่งแจ้งนอกชายคาบ้าน ช่วงเวลาจุด 06.00 น. ถึง 12.00 น.

ตั้งนะโม ฯ 3 จบ ตั้งจิตให้นิ่งแล้วอ ธิษฐ าน ดังนี้

“ ข้าพเจ้าชื่อ………………….นามสกุล…………………………อายุ………ปี (ถ้าเปลี่ยนชื่อให้กล่าวชื่อเดิม) ขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ หลวงพ่อปานวัดบางนมโค หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ อีกทั้ง เทวดาที่คุ้มครองและท่านท้าวพระย ายมราช จงได้โปรดสงเคราะห์ ระงับกssมที่เป็น อกุศล ที่มา ตั ดรอนชีวิต อายุ การเงิน การงาน ความสุขในครอบครัวไว้ก่อน เพื่อที่จะให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสสำเร็จประโยชน์ ในทุกสิ่ง เพื่อที่จะได้บำเพ็ญบารมี ทานศีลภาวนา ในการอันสมควร และขอให้บริวารอยู่ในปกครอง อุปสรรคในกิจการงานจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้า”

หากอ่ า นแล้วเข้าใจทั้งหมดแล้วได้ลงมือทำ นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าทำครบถ้วนถูกต้อง ต่อให้ “ด ว งตก” มีปัญหาเ รื่ อ งเงิน ไหน เราก็แก้ไขได้ ชีวิตก็จะมีแต่ความสุข ความเจริญหลั่งไหลเข้ามาแบบไม่ข า ดสาย