อ ย่ าเ ชื่ อ ว่าเขาเป็นคนดี เขาแต่งชุดɤาวไปร่วมงานบุญ

ยิ่งเ ศ ร ษ ฐ กิ จ ไ ม่ ดี ยิ่งจะเจอเ รื่ อ งห ล อ ก ลว ง กันเยอะขึ้น เพราะคนจะเอาสติปัญญาไปใช้ในทางที่ ผิ ด แสวงหาทรัพย์กันง่าย ด้วยการ ห ล อ ก ล ว ง เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง

อ ย่ าเ ชื่ อ ว่าเขาจะเป็นคนใ จบุญ เห็นเขาโพสภาพทำบุญบ่อย ผ่าน facebook Instragram

อ ย่ าเ ชื่ อ ว่าเขาจะเป็นคนดี เขาแต่งชุดɤาว ไปร่วมกิจกssมงานบุญตามวัดต่าง

อ ย่ าเ ชื่ อว่าเขาจะเป็นคนมีศีล 5 เขาสนิทสนมกับพระภิกษุผู้มีศีล ไปวัดฟังธssมเนือง

อ ย่ าเ ชื่ อ ว่าเขาจะไ ม่ โ ก ง มีพระภิกษุเป็นผู้แนะนำให้รู้จัก หรือ เขาเรียกตัวเองว่าเป็น “คนวัด” เป็น “ญาติธssม”

เพราะ “ความเชื่อ” กับ “ความจริง” อาจจะไ ม่ ใช่สิ่งเดียวกัน

มื่อใดที่คุณถือคติ “เชื่อในสิ่งที่เฮ็ด เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อ” และหากความเชื่อกับความจริง ไ ม่ ใช่สิ่งเดียวกัน เมื่อนั้นคือ คุณกำลังเปิดช่องโหว่ให้ โดน ห ล อ ก แม้คุณจะเป็นคนดีมีศีลธssมก็ตาม เพราะคนที่จะ ห ล อก ล ว ง เขา ไ ม่ได้สนใจว่าคุณจะเป็นคนดีมีศีลธssมหรือเปล่า แต่เขาจะห ล อ ก คนที่คิดว่า ห ล อก ได้สำเร็จเท่านั้น

ซึ่งก็คือ คนที่ เชื่อง่าย

เชื่อเพราะ “ชอบ” ไม่ใช่เชื่อเพราะ “ใช่”

เพราะคนพวกนี้จะทำให้คุณชอบ ก่อนที่จะห ล อ กเสมอ

ถ้าคุณชอบ เพราะคิดว่า เขาทำดีกับคุณ

ถ้าคุณชอบ เพราะคิดว่า เขาเป็นคนดี

ถ้าคุณชอบ เพราะคิดว่า เขาเป็นพวกเดียวกับคุณ

ถ้าคุณชอบ เพราะคิดว่า เขารักองค์กร รักครูบาอาจารย์คนเดียวกับคุณ

และเมื่อใดที่เขากำลังเสนออะไรที่ Too good to be true หรือ ดีจนเกินจริง จนไม่มีตssกอะไssองรับ หรือเ ล ว ร้ า ยเกินไปจนไม่น่าจะเป็นไปได้ แล้วคุณก็ใช้อคติ 4 คือ ความรัก ความเ ก ลี ยด ความ ก ลั ว ความ ห ลง และ ความโ ล ภ ในการ ตั ดสินใ จ แทน สติ ปัญญา

เมื่อนั้น คุณก็จะกลายเป็น “เ ห ยื่ อ” ที่ดีโดยสมบูรณ์

เครดิต Somchet Mhin Jearanaisilpa