เคล็ดวิชาสร้างบุญแบบฉลาดและได้บุญมาก

เคล็ดวิชาสร้างบุญจากบูรพาจารย์
สร้างบุญแบบฉลาด และได้บุญมาก
การสร้างบุญเป็นอานิสงส์หลักที่จะช่วยลดก รรมไม่ดีต่าง ลงได้ ดังนั้นจึงควรรู้หลักการสร้างบุญที่ถูกต้อง เพื่อจะได้หนุนให้ชีวิตของท่านมีแต่ความสุข

ความเจริญยิ่ง ขึ้นไป โดยเคล็ดวิชาสร้างบุญจากบูรพาจารย์ สร้างบุญแบบไหน ทำอย่างไรให้ได้บุญมาก

บุญใดจะดลบันดาลให้ทุกท่านดี สุข รุ่งเรืองร่ำຣวຢทันตาเห็น

ขอเมตต า ยกอมตะธรรมของ “หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ” ครูบาอาจารย์ที่เคารพรักยิ่งมาเป็นบทแรกที่จะพูดถึงกัน

เพราะพอพูดถึงเ รื่ อ งบุญนั้นหลายท่านก็บอกว่ารู้แล้ว ซึ่งเป็นเ รื่ อ งดี

แต่จะขออนุญาตอธิบายบอกให้เข้าใจกันสำหรับท่านที่ยังไม่ค่อยเข้าใจถึงแก่นแท้และผลของบุญดีนัก จิตที่ดีนั้นทำให้เข้าใจการสร้างบุญอย่างถูกต้อง

ได้ง่าย คนเรานั้นมีจิต อยู่ ๓ ประเภท ซึ่งก็คือ จิตของผู้มีบุญนำ จิตของผู้มีบุญแต่บ า ปบัง จิตของผู้มีบาปนำ

เรารู้อยู่แล้วว่า ชีวิตเราจะไปทางไหนนั้นอยู่ที่ก รรมทั้งสิ้น ทั้งก รรมเก่าที่ข้ามภพข้ามชาติและก รรมใหม่ในปัจจุบัน จึงอย า กจะบอกว่า จิตนั้นสำคัญที่สุด

ในการที่เราจะสร้างก ร ร ม ไม่ว่าก รรมดีหรือก ร ร มชั่ ว

๑. คนที่มีจิตของผู้มีบุญนำ ในแต่ละวันจะหาโอกาสสร้างบุญไปตลอดเวลา มีจิตที่มีกำลังมาก เมื่อก รรมไม่ดีมาส่งผลยังยิ้มออกทำใจได้ เข้าใจสภาวะ

ของก รรมที่มีเกิດขึ้น ตั้งอยู่ ดั บไป ไม่กังวลใจมีความเพียรในการทำดี แม้จะวิกฤตมากมายก็คิดบวก มองโลกในแง่ดี จิตไม่ตก

ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต

ถึงแม้จะย ากจนในชาตินี้เพราะก รรมเก่า ก็เพียรสู้พย าย ามผลักดันตัวเองจากมืดไปสู่สว่างได้ หรือแม้จะยังย ากจนก็มีความสุขได้ตามอั ตภาพของตน ไม่

เดือดร้อนมาก ไม่ทุ ร น ทุ ร า ย มีพอกินพออยู่ตามกำลังบุญของตน ครูบาอาจารย์ทั้งหมท่านมีจิตแบ บนี้ทั้งนั้น รวมถึงคนຣวຢบางคนที่มีความสุข

มีจิตใจดี ไม่ละโมบ โทสัน

๒. จิตของผู้มีบุญแต่บ า ปบัง มักจะมีชีวิตลุ่มดอน เหมือนกราฟ เวลาดีก็ดีใจหายเพราะบุญหนุนนำ แต่เวลาตกต่ำก็ลงแบบสุด

ถ้าจิตมีฝ่ายบุญมากหรือมีทุนรอนบุญอยู่ก็สามารถพลิกชีวิตกลับมาได้ ด้วยจิตที่เป็นบุญก่อให้เกิດปัญญาหาทางออกได้ แต่ถ้าจิตมีกำลังบาปมากว่าใน

ช่วงเวลาใด ชีวิตก็ลงไปเรื่อย จนก รรมไม่ดีนั้นหมดเวลาการส่งผล บุญที่ทำมาก็ช่วยผลักดันให้กลับมาดีอีกได้

คนทั่วไปมักมีจิตแบ บนี้ จึงต้องไม่ประมาทมี ”สติ” อยู่ตลอดเวลา เวลาตกก็อย่าจิตตก

หยุดก รรมไม่ดีก่อนอย่าสร้างบาปก รรมซ้ำเติมตนเอง ให้คิดถูกทาง

หมั่นสร้างบุญเพิ่มไม่ว่าบุญเล็กบุญน้อย ก็เร่งมือทำ วันหนึ่งจะเลื่อนลำดับขึ้นไปเป็นจิตของผู้มีบุญนำได้

๓. จิตของผู้มีบ า ปนำ ประเภทนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าวัน มักจะคิดแต่เ รื่ อ งไม่ดี เอาเปรียบผู้อื่น มีกิเลสความอย า กได้อย า กมีเป็นอาหารของจิต ดังนั้นจิตจึง

เร่าร้อน ทุ ร น ทุร า ยตลอดชีวิต เท่านั้นยังไม่พอคนรอบข้างก็รับรู้ได้ เมื่อไปเข้าใกล้ใคร คน นั้นก็เดือดร้อนหรือไม่สบายใจไปด้วย

เหตุที่เป็นอ ย่า ง นี้เพราะไม่เชื่อเ รื่ อ งก รรม ไม่เชื่อเ รื่ อ งเ วร ไม่เชื่อว่าคำสอนของพระพุทธองค์นั้นดี ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาบอกว่า อาจจะมาจากการเกิດ

เป็นสัตว์ชั้นต่ำหลายชาติติดกัน ยังติดนิ สั ยของสัตว์เหล่านั้น ทางแก้ไขนั้น ด้วยบุญเท่านั้น อาจจะต้องมีผู้นำทางให้พบแสงสว่างของชีวิต

เลื่อนภพภูมิของจิต

ใครที่เป็นแบ บนี้คงทราบแล้วว่าต้องแก้ไขด้วยบุญเท่านั้น ความร้อนความทุกข์ย ากถึงจะหมดไปได้ อาจจะต้องใช้เวลาบ้างต้องอดทน เพราะเราทำกรม

ไม่ดีมาเยอะ จะให้พลิกกลับมาในเร็ววันคงย าก หลุมที่ถูกขุดจนลึกต้องใช้เวลาถมให้เต็มขึ้นมา

ใครที่มีคนรอบข้างเป็นแบ บนี้ต้องช่วยเขา ค่อย บอกทาง ค่อย แนะนำไป อย่าใจร้อนที่จะเปลี่ยนเขา เราเป็นผู้ชีทางสว่าง

แต่ก รรมใครทำคนนั้นก็ต้องรับไปเท่านั้น