อยู่บ้านเฉย ก็ทำได้ “วิธีบริจาคร่ า งกายออนไลน์” บอกบุญต่อให้ทั่วกัน

อยู่บ้านเฉย ก็ทำได้ “วิธีบริจาคร่ า งกายออนไลน์” บอกบุญต่อให้ทั่วกัน

ในวันนี้ผมอย า กจะแบ่งบุญให้กับคุณผู้อ่ า นได้นำไปแบ่งปันให้ผู้อื่นกัน หรือถ้าหากใครมีเวลาว่างหรือสะดวกก็สามารถทำตามคำแนะนำนี้ได้เลย ใครไม่มีเวลาว่าง แ ช ร์คุณก็ได้บุญแล้ว

สำหรับแอดมินนั้นเคยได้ทำการบริจาคร่ า งกายและด ว งตาตั้งแต่สมัยยังเรียนอยู่โรงเรียนมัธยมในสมัยนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตามโรงเรียนต่างเพื่อขอรับบริจาค เ ลื อ ด และมีการเปิดรับสมัครผู้บริจาคร่ า งกายและด ว งตาด้วย ผมจึงได้มีโอกาสลงทะเบียนเพื่อร่วมบริจาค

แต่สำหรับทุกวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่มาหาตามหน่วยงานของท่าน หรือเดินทางไปสมัครแต่อย่างใด เพราะเดี๋ยวนี้มีระบบลงทะเบียนยื่นบริจาคออนไลน์กันแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้…

การบริจาคร่ า งกาย

เพื่อการศึกษา ผู้บริจาคเป็นผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่ ยอมสละร่ า งกายของตนเอง ให้ผู้ที่ไม่เคยได้รู้จักมาก่อนได้ศึกษาโดยเพียงแต่มุ่งหวังว่า ผู้ที่ศึกษาร่ า งของตนจะนำความรู้ที่ได้รับนั้นไปช่วยมวลมนุษย์ชาติต่อไป ผู้อุทิศร่ า งกายเพื่อการศึกษาได้สร้างกุศลทานครั้งสุดท้ายของชีวิตที่ยิ่ง ใหญ่ที่สุด โดยได้แต่หวังว่า ผู้อยู่เบื้องหลังจะไม่ต้องทนทุกข์จากอาการเจ็ບป่ ว ย ตนเองมิได้หวังสิ่งตอบแทนใดใด นอกจากได้เป็นผู้ “ให้” เท่านั้น

ร่ า งกายของผู้บริจาค สามารถสร้างประโยชน์เพื่อการศึกษา การวิจัย และการรั กษ าทางการแพทย์ ได้ดังนี้

– เพื่อการศึกษาของนิสิตแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน

– เพื่อการฝึกอบรมหัตถการต่าง และงานวิจัยทางการแพทย์

– เพื่อการศึกษาของนักศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขอื่น

– เพื่อเก็บเนื้อเยื่อบางส่วนสำหรับการรั กษ าทางการแพทย์

– เพื่อให้แพทย์เฉพาะทางฝึกผ่า ตั ด

– เพื่อเก็บโครงก ร ะ ดู กเพื่อการศึกษาตลอดไป

ขั้นตอนการบริจาคร่ า งกายเพื่อการศึกษา

ผู้มีความประสงค์อุทิศร่ า งกายสามารถยื่นความจำนงได้ 3 วิธี คือ

1 ยื่นความจำนงผ่านช่องทางออนไลน์ที่ chulalongkornhospital

2 ยื่นความจำนงโดยตรงที่ ศาลาทินฑัต โรงพย าบาลจุฬาลงกรณ์ โดยกรอกข้อความลงในแบบฟอร์มของโรงพย าลบาล 1 ฉบับ เจ้าหน้าที่จะออกบัตรประจำตัวผู้อุทิศร่ า งกายให้ไว้เป็นหลักฐาน

3 ยื่นความจำนงทางไปรษณีย์ โดยกรอกข้อความลงในแบบฟอร์ม แล้วส่งมาทางไปรษณีย์ 1 ฉบับ เจ้าหน้าที่จะส่งบัตรประจำตัวผู้อุทิศร่ า งกายให้ภายหลังเมื่อผู้อุทิศร่ า งกายถึงแก่กssม ทาย าท มีสิทธิ์คัดค้านไม่มอบผู้เสียให้กับโรงพย าบาลได้โดยต้องแจ้งการคัดค้านไม่มอบกับโรงพย าบาลฯภายใน 24 ชั่ วโมง

https://www.facebook.com/CharaLand/ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการอุทิศร่ า งกายได้ที่ ศาลาทินทัต โทรศัพท์ 02 256 4397 , 02 256 4281 ต่อ 0 หรือ 4 หรือ 7

ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ ศูนย์ฝึกผ่า ตั ด โรงพย าบาลจุฬาลงกรณ์

โทรศัพท์ 02 256 4281 ต่อ 1405 , 02 256 4737

การบริจาคด ว งตา

เป็นการแสดงความจำนงตั้งแต่ยังมีชีวิต เพื่อมอบด ว งตาของตนเองภายหลังจากเสี ย ชีວิตแล้ว ซึ่งทางศูนย์ด ว งตาสภากาชาดไทยจะได้นำไปเปลี่ยนให้กับผู้ป่ ว ย เพื่อให้สามารถกลับมามองเห็นได้เป็นปกติอีกครั้ง

ปัจจุบันมีผู้ป่ ว ยที่รอการเปลี่ยนกระจกตาอยู่จำนวนมากถึง 11,027 ราย แต่ในปี พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา ศูนย์ด ว งตาสภากาชาดไทยได้รับการบริจาคด ว งตาจากผู้เสี ย ชีວิตเพียง 847 ราย และมีผู้ได้รับการผ่า ตั ดเปลี่ยนกระจกตาเพียง 763 ราย เท่านั้น

ขั้นตอนการบริจาคด ว งตา

1 ผู้ที่สนใจบริจาคด ว งตาสามารถแสดงความจำนงในการบริจาคด ว งตาได้คนทุกเ พ ศ ทุกวัย ตั้งแต่อายุ 2 ขวบ เป็นต้นไป โดยสามารถแสดงความจำนงได้ที่ eyebank.redcross

2.เมื่อบริจาคด ว งตาแล้วจะได้รับบัตรประจำตัวผู้บริจาคด ว งตา ควรพกบัตรผู้บริจาคติดตัวไว้และแจ้งให้ญาติรับทราบว่าได้ทำเ รื่ อ งบริจาคด ว งตาไว้ในระหว่างมีชีวิต

3 ในกรณีบริจาคอวัยวะแทนญาติ กรุณาโทรแจ้งศูนย์ด ว งตาสภากาชาดไทยทันทีที่ผู้บริจาคเสี ย ชีວิต ที่หมายเลข 081 902 5938, 081 836 4927 ตลอด 24 ชั่ วโมง

ภายหลังเสียด ว งตาจะเริ่มเสื่оมสภาพ ดังนั้นเพื่อให้ด ว งตาที่มีสภาพดีที่สุด ญาติของผู้แสดงความจำนงในการบริจาคควรโทรแจ้งศูนย์ด ว งตาทันทีหลังผู้บริจาคเสี ย ชีວิต เพื่อให้ศูนย์ด ว งตาได้จัดเก็บด ว งตาโดยเร็วที่สุด ซึ่งควรจัดเก็บให้เรียบร้อยภายใน 6-8 ชั่ วโมง

ข้อควรปฏิบัติภายหลังการอุทิศด ว งตา

1 แจ้งสมาชิกในครอบครัวหรือญาติใกล้ชิดให้รับทราบ

2 เก็บบัตรอุทิศด ว งตาไว้กับตัวหรือในที่หาง่าย

3 ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับด ว งตาควรปรึกษาจักษุแพทย์

ศูนย์ด ว งตาสภากาชาดไทย

อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน) ชั้น 7 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2252-8131-9 , 0-2258-8181-9, 0-2256-4039 และ 0-2256-4040 ต่อศูนย์ด ว งตา ตลอด 24 ชั่ วโมง

หากเพื่อนต้องการ บริจาคสามารถติดต่อไปที่เว็บไซค์ได้เลยครับ HTTPS://WWW.REDCROSS.OR.TH/